Dataset

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze nieuwe tabel bevat jaarcijfers over de emissies van broeikasgassen naar de lucht in Nederland. Het gaat hierbij om de emissie van totaal broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalent en de emissies van de aparte gassen: koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en F-gassen. De emissies zijn uitgesplitst naar klimaatsectoren, zoals gebruikt binnen het Nederlandse Klimaatakkoord, en onderliggende sectoren. De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen. Het IPCC verzorgt de (wetenschappelijke) begeleiding van de uitvoering van het Kyotoprotocol. Voor een totaaloverzicht zijn ook de luchtemissies van de in Nederland verkochte bunkerbrandstoffen voor internationale luchtvaart en internationale scheepvaart opgenomen. Deze emissies vallen niet onder de IPCC-richtlijn. Ze tellen niet mee voor de broeikasgasuitstoot die Nederland aan de IPCC verstrekt en zijn dan ook niet in het totaalcijfer opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers: De cijfers van 1990 tot en met 2022 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar, in het eerste kwartaal, de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 februari 2024: De voorlopige cijfers van 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85669NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85669NED

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85669NED

Nederlandse emissies van broeikasgassen, berekend volgens de IPCC - voorschriften. Naar broncategorie.