Dataset

Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/13/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de Nederlandse emissies van koolstofdioxide (CO2) en de overige broeikasgassen (lachgas (N2O), methaan (CH4) en fluorhoudende gassen). Het gaat hier om emissiecijfers uitgesplitst naar zes klimaatsectoren (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde omgeving, Landbouw en Landgebruik), zoals gebruikt binnen het Nederlandse Klimaatakkoord, en conform de internationaal vastgestelde IPCC-voorschriften. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een organisatie van de Verenigde Naties die rapporten opstelt over de wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e Kwartaal 2019

Status van de cijfers: De cijfers horend bij de vier kwartalen van 2022 hebben een voorlopige status, net als het jaarcijfer van 2022. Ook de eerste drie kwartalen van 2023 hebben een voorlopige status. De vier kwartalen van 2019, 2020 en 2021 en de jaarcijfers van 2019, 2020 en 2021 hebben een definitieve status. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen worden alle emissiecijfers jaarlijks opnieuw berekend (ook die met een definitieve status, conform IPCC voorschriften), zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de herberekening kunnen worden meegenomen. De jaarlijkse herberekening gebeurt op het moment dat het 4e kwartaal van het recentste verslagjaar gepubliceerd wordt (midden maart).

Wijzigingen per 13 december 2023: De cijfers horend bij het derde kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe voorlopige kwartaalcijfers worden twee en een halve maand na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84979NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84979NED

Emissies broeikasgassen, IPCC Klimaatsector, kwartalen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84979NED

Emissies broeikasgassen, IPCC Klimaatsector, kwartalen