Dataset

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen, 1990-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de feitelijke emissies naar lucht door mobiele bronnen op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2). Tevens worden de daaruit afgeleide gemiddelde emissiefactoren, uitgedrukt in gram emissie per kilogram verbruikte brandstof, gegeven. Het betreft de emissies door het verbranden van (motor)brandstoffen, de emissies door verdamping van brandstof en ladingresten (VOS) en de (PM10-)emissies door de slijtage van banden, remvoeringen en wegdek en door de slijtage van bovenleidingen en stroomafnemers bij de spoorwegen. De emissies zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met de bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot 2018.

Status van de cijfers: De gegevens over 2018 zijn voorlopig, alle overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens over 2018 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 18 maart 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2019: Toevoeging voorlopige cijfers over 2018.

Wijzigingen per 26 februari 2019:

  • Vervanging voorlopige cijfers 2017 door definitieve cijfers.
  • De NOx-emissiefactor voor dieseltreinen is voor alle jaren verhoogd op grond van TNO-gegevens.
  • Er zijn aanpassingen bij de emissiefactoren voor het wegverkeer aangebracht op grond van de meest recente TNO-metingen
  • De wegverkeersprestaties van recente jaren, met name van 2016, zijn licht gecorrigeerd op grond van de laatste gegevens van de Nationale Autopas (RDW). Dit heeft uiteraard gevolgen voor de emissies van de desbetreffende jaren

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7062

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7062

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7062

Luchtverontreiniging, emissies en emissiefactoren mobiele bronnen. Wegverkeer, binnenvaart, spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, werktuigen.