Dataset

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van emissiebronnen. Deze tabel bevat jaarcijfers over de emissies van broeikasgassen en verontreinigende stoffen naar de lucht in Nederland. De tabel geeft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) weer. Het gaat hierbij om de emissies uitgedrukt in kilogrammen van de broeikasgassen koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O) en methaan (CH4) en de emissies van een aantal luchtverontreinigende stoffen, namelijk zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS), koolmonoxide (CO) en fijnstof PM2,5 en PM10 (deeltjes met respectievelijk een doorsnede kleiner dan 2,5 en 10 micrometer). De emissies zijn uitgesplitst naar stationaire en mobiele bronnen, De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990. Door onvoldoende kwaliteit van de gegevens worden de jaren 1991 tot en met 1994 en 1996 tot en met 1999 niet getoond.

Status van de cijfers: De cijfers van 1990 tot en met 2022 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar, in het eerste kwartaal, de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 februari 2024: De voorlopige cijfers van 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers over 2023 worden in september 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85668NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85668NED

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85668NED

Luchtverontreiniging, totale emissies op Nederlands grondgebied door stationaire en mobiele bronnen naar broncategorie