Dataset

BRO - Bodemkaart (SGM)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Wageningen UR (Overig)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Soil
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset toont verschillende aspecten van de geactualiseerde Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000 (versie 2021) en gerelateerde bestanden, zoals:

  • de bodemtypen;
  • de gebieden waar associaties van bodemtypen voorkomen;
  • bijzonderheden in de bodemlagen binnen 40 cm diepte;
  • bijzonderheden in de bodemlagen dieper dan 40 cm;
  • de veendiktes;
  • en gebieden met bebouwing en water.

Ten opzichte van de vorige versie van de bodemkaart is de informatie van de veengebieden geactualiseerd en tevens is de tabel met de attributen gewijzigd. In deze versie is zonder de informatie over de Grondwatertrappen (Gt, deze zijn samen met andere grondwaterspiegeldieptekarakteristieken in een aparte dataset het 'Model Grondwaterspiegeldiepte' te vinden, voor de BRO uiterlijk per 1/1/2022 beschikbaar komt). De bodemkaart geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Deze informatie heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel en de aanwezigheid van kalk.

Actualisatie van de bodemkaart van de veengebieden was nodig omdat door oxidatie van organische stof bij de veengronden en moerige gronden verandering optreden, doordat oppervlakkig gelegen veenlagen geleidelijk verteren. Hierdoor kunnen veengronden veranderen in moerige gronden en moerige gronden in minerale gronden.

Sinds de eerste opname van de bodemkaart zijn er veel bebouwde terreinen bij gekomen door stadsuitbreiding en nieuwe industrieterreinen. Op de oorspronkelijke bodemkaart zijn de bebouwde gebieden van enige omvang apart aangegeven. Bij de actualisatie is voor de nieuw-bebouwde gebieden wel een bodemcode vastgesteld. In een apart bestand is de begrenzing van de huidige bebouwing opgenomen. In bebouwde gebieden kan de bodemopbouw afwijken van de bodemcode, doordat bij het bouwrijpmaken ingrijpende grondverbeteringwerken zijn uitgevoerd.

Bij het gebruik van de gegevens dient men daar op bedacht te zijn. Daarnaast zijn bij veel gebieden in Nederland ingrijpende grondbewerking uitgevoerd. De oorspronkelijke bodemkaart bevatte een attribuut "SCHOP" waarin informatie werd gegeven over verstoring in het bodemprofiel. In 2010 zijn deze gebieden met ingrepen uitgebreid geinventariseerd en in kaart gebracht. Deze vergravingen zijn nu in een apart bestand opgenomen (vergraven gronden).

De actualisatie had betrekking op de gebieden met moerige gronden en dunne veengronden in Nederland en de veenweidegebieden met dikke veengronden in de provincie Friesland. In totaal is ca. 400 000 ha geactualiseerd. Met uitzondering van een fragment in ZuidOost-Drenthe is de actualisatie gerealiseerd met behulp van digitale bodemkartering (DBK). In ZuidOost-Drenthe is de actualisatie uitgevoerd door middel van een uitgebreide veldinventarisatie, zoals ook voor de eerste opname van de bodemkaart. (meer informatie over de werkwijze is te vinden onder Kwaliteit)

Landing page: http://www.bodemdata.nl/bodemdatanl/toel_legenda_nl.htm%5EToelichting%20per%20kaartblad:%20Kies%20%5BNaslag%5D%20%5BBodemkaart%201%20:%2050%20000%5D

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

BRO - Bodemkaart (SGM) WMS

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/bzk/bro-bodemkaart/wms/v1_0?request=getCapabilities&service=WMS

BRO Bodemkaart van Nederland

BRO - Bodemkaart (SGM) ATOM

ATOM Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/bzk/bro-bodemkaart/atom/index.xml

download service