Dataset

Algemene regels grondwateronttrekking filterdiepte

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Algemene regels grondwateronttrekking filterdiepte. Het beheergebied van waterschap Hunze en Aa's in onderverdeeld in vier verschillende filterdieptegebieden, zie kaart.

  • Gebied 1: filter dieper dan 15 meter beneden maaiveld
  • Gebied 2 : filter dieper dan 30 meter beneden maaiveld
  • Gebied 3 : filter dieper dan 45 meter beneden maaiveld
  • Gebied 4: filter dieper dan 60 meter beneden maaiveld

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

OpenData:Algemene_regels_grondwateronttrekking_filterdiepte

OGC:WMS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wms

Algemene_regels_grondwateronttrekking_filterdiepte

Algemene_regels_grondwateronttrekking_filterdiepte

OGC:WFS Publiek domein

https://opendata.hunzeenaas.nl/geoserver/wfs

Algemene_regels_grondwateronttrekking_filterdiepte

Data schemes

Feature catalogus algemene regels grondwateronttrekking filterdiepte

JSON Publiek domein
name code type description
name Global ID code GUID type VARCHAR description Global ID
name minimale diepte onttrekken grondwater code MIN_DIEPTE_GRONDW_ONTTREKKING type VARCHAR description minimale diepte beneden maaiveld in meters voor het onttrekken van grondwater
name bron code BRON type VARCHAR description Bronhouder
name hyperlink code HEA_IWS_HYPERLINK type VARCHAR description Link naar het bron document, algemene regels grondwateronttrekking.
name oppervlakte (m2) code HEA_GIS_OPPERVLAKTE_M2 type NUMERIC description Geometrische oppervlakte van het peilgebied in vierkante meters.
name oppervlakte (ha) code HEA_GIS_OPPERVLAKTE_HA type NUMERIC description Geometrische oppervlakte van het peilgebied in hectares.
name status grondwateronttrekkingsgebied code HEA_KWKSTATU type VARCHAR description De status van het grondwateronttrekkingsgebied. Gerealiseerd, planvorming, buiten bedrijf of niet meer aanwezig.
name leggerstatus grondwateronttrekkingsgebied code HEA_IWS_LEGGERSTATUS type VARCHAR description De leggerstatus van het grondwateronttrekkingsgebied. Concept of vastgesteld.
name datum AB goedgekeurd code HEA_DTM_VASTGESTELD type DATE description De datum waarop het besluit is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap.
name datum kopie bronsysteem code DATUM_LAADACTIE_ETL type DATETIME description De datum waarop er een kopie is gemaakt van het bron systeem.
name Primary Key code RECID type NUMERIC description Primary Key

Documentation

Algemene regels grondwateronttrekking (Kennisbank waterschap Hunze en Aa's)

HTML Publiek domein
Download: https://kennis.hunzeenaas.nl/index.php/Id-2870e719-13b7-4167-9813-430388f78f49

WWW:LINK-1.0-http--link