Dataset

Heffingen op energiedragers 1993-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel zijn per peildatum de heffingen op verschillende energiedragers weergegeven. De peildatum is de datum van introductie dan wel wijziging in van een heffing.

De gepresenteerde heffingsbedragen gelden per voorgeschreven meet- of handelseenheid. Voor sommige energiedragers is de heffing per gebruiker aan een maximum gebonden. De leveranciers van energie innen de heffingen van hun klanten en dragen die af aan het Ministerie van Financiën. De heffingsbedragen in de tabel zijn exclusief BTW. De heffing die de consument betaalt zijn echter inclusief BTW.

De gepresenteerde gegevens, behalve die voor de MAP-toeslag, zijn ontleend aan het Staatsblad. Hierin worden wetswijzigingen en besluiten of beschikkingen betreffende heffingen op energiedragers gepubliceerd. De betrokken wetten zijn de Wet op de accijns, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 en hun voorgangers.

Gegevens beschikbaar van: 1-1-1993 tot en met 1-1-2015

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14-10-2016 Geen, deze tabel is stopgezet. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7522

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7522

Heffingen op brandstoffen (voor gebruik in motoren, voor verwarming en ondervuring) en elektriciteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7522

Heffingen op brandstoffen (voor gebruik in motoren, voor verwarming en ondervuring) en elektriciteit.