Dataset

Woningvoorraad naar eigendom; regio, 2006 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Housing
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in verdeling van de woningvoorraad naar huur- en eigen woningen, in absolute en relatieve waarden.

De getoonde gegevens hebben alleen betrekking op woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen. De woningvoorraad wordt bepaald op basis van een koppeling tussen het WoningRegister (WRG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster en de jaarbestanden van de Woningstatistiek. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:

  • Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en Gemeenten. Het waarnemingsmoment is bepaald op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 21 juni 2013.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad zijn vanaf 2012 afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Ter voorkoming van trendbreuken binnen één tabel zijn nieuwe tabellen gestart (zie ook paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71446ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71446ned

Woningvoorraad naar eigendom per gemeente Naar provincie en gemeenten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71446ned

Woningvoorraad naar eigendom per gemeente Naar provincie en gemeenten