Dataset

Woonruimten; nog niet gereed nadat bouwvergunning is verleend, 2005 - 2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de statistiek Verleende bouwvergunningen en de Woningstatistiek. In deze tabel staan de gegevens over het aantal nog gereed te komen woonruimten. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende kenmerken:

  • Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en gemeenten;
  • Periode van vergunningverlening;
  • Woningen, wooneenheden en recreatiewoningen.

Gegevens beschikbaar per kwartaal vanaf 2005 tot en met 2011.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2012: Geen, deze tabel is stopgezet na de publicatie van de cijfers over 2011.

Reden van stopzetting: De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012: zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70984ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70984ned

Voorraad nog op te leveren woonruimten Per regio (landsdeel, provincie en gemeenten)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70984ned

Voorraad nog op te leveren woonruimten Per regio (landsdeel, provincie en gemeenten)