Dataset

Covid-19 Percentage deelnemers met COVID-19-achtige klachten in Infectieradar per rapportagedatum

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 11/08/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

For English, see below

De klachten van een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2 lijken steeds meer op de klachten van andere luchtwegvirussen. Daarom kijken we voor het zicht op luchtweginfecties niet meer naar COVID-19-achtige klachten maar naar algemene klachten bij acute luchtweginfecties. Het monitoren van klachten volgens de oude definitie stopt per 8 november 2023. Het percentage deelnemers aan Infectieradar met klachten die passen bij een acute luchtweginfectie ligt iets hoger dan dat van COVID-19-achtige klachten omdat keelpijn en neusverkoudheid niet in de definitie van COVID-19-achtige klachten zaten en wel in de algemene definitie van klachten bij luchtweginfectie.

Beschrijving bestand: Dit bestand bevat de volgende percentages:

  • (1) percentage deelnemers met Covid-19-achtige klachten in Infectieradar
  • (2) 7-daags gemiddelde van (1) naar rapportagedatum van de wekelijkse vragenlijst.

Het bestand is als volgt opgebouwd: • Eén record per rapportagedatum Het bestand wordt een keer in de week geüpdatet, maar alleen gegevens van volledig afgeronde dagen worden weergegeven. Iedere week op dinsdag worden er zeven nieuwe dagen (dinsdag tot en met maandag) aan het bestand toegevoegd.

Vanaf 6 september 2023 wordt dit bestand wekelijks op woensdag geüpdatet. De data wordt met terugwerkende kracht bijgewerkt voor de andere dagen.

Beschrijving van de variabelen: Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Datum waarop de wekelijkse vragenlijst is ingestuurd.

Perc_covid_symptoms: Percentage deelnemers in Infectieradar dat in de week voor de [Date_of_statistics] Covid-19-achtige klachten heeft gerapporteerd. Covid-19-achtige klachten zijn koorts, hoesten, kortademigheid, verlies van reuk of verlies van smaak.

MA_perc_covid_symptoms: Het zevendaags lopende gemiddelde (moving average/MA) van [Perc_covid_symptoms]. Dit gemiddelde wordt op de middelste dag weergegeven. Voor de eerste 3 en de laatste 3 dagen in de dataset is deze waarde leeg, omdat deze dagen niet in het midden van een 7 daagse periode liggen.

Vanaf 24 november 2022 zijn de analyses van Infectieradar met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor zijn er minimale verschillen in de resultaten die voor deze datum gepubliceerd waren.


Covid-19 Percentage of participants with COVID-19-like complaints in Infectieradar per reporting date

The symptoms of an infection with the SARS-CoV-2 coronavirus are increasingly similar to the symptoms of other respiratory viruses. That is why we no longer look at COVID-19-like complaints to monitor respiratory infections, but at general complaints consistent with acute respiratory infections. Monitoring complaints according to the old definition will stop on November 8, 2023. The percentage of Infection Radar participants with complaints consistent with an acute respiratory infection is slightly higher than that of COVID-19-like complaints because sore throat and nasal colds are not included in the definition of COVID-19-like complaints and are included in the general definition of complaints consistent with respiratory infections.

File description: This file contains the following percentages:

  • (1) percentage of participants with Covid-19-like complaints in Infectieradar
  • (2) 7-day average of (1) per reporting date of the weekly questionnaire.

The file is structured as follows: • One record per reporting date The file is updated once a week, but only data from fully completed days is displayed. Every week on Tuesday, seven new days (Tuesday through Monday) are added to the file.

From September 6, 2023, this file will be updated weekly on Wednesdays. The data is retroactively updated for the other days.

Description of the variables: Version: version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM.

Date_of_statistics: Date on which the weekly questionnaire was submitted.

Perc_covid_symptoms: Percentage of participants in Infectieradar who reported Covid-19-like symptoms in the week before the [Date_of_statistics]. Covid-19-like complaints are fever, cough, shortness of breath, loss of smell or loss of taste.

MA_perc_covid_symptoms: The 7-day moving average (MA) of [Perc_covid_symptoms]. This average is shown on the middle day. For the first 3 and last 3 days in the dataset, this value is empty, because these days are not in the middle of a 7-day period.

From November 24, 2022, the analyzes of Infectieradar have been adjusted retroactively. As a result, there are minimal differences in the results published before this date.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

COVID-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.json

JSON Publiek domein

COVID-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.json

COVID-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.csv

CSV Publiek domein

COVID-19_Infectieradar_symptomen_per_dag.csv

Preview