Dataset

Financiën van ondernemingen; naar activiteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze publicatie geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter dan 23 miljoen euro) en door gebruik te maken van de databank "vennootschapsbelasting" van het Ministerie van Financiën voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner of gelijk aan 23 miljoen euro). Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.

De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 1993 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1992.

Status: de cijfers tot en met 2007 zijn definitief.

Frequentie: STOPGEZET Met ingang van statistiekjaar 2008 zijn de gegevens gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008); omdat die indeling afwijkt van de SBI'93 is de publicatie van deze tabel stopgezet. De cijfers worden gepubliceerd in een nieuwe tabel, waarbij de gegevens vanaf 2000 zijn ingedeeld naar SBI 2008 (zie de hyperlink in paragraaf 3).

Wijzigingen per 5 augustus 2010: De cijfers van 2007 zijn bijgewerkt en zijn definitief.

Na ontvangst van nieuwe gegevens over het jaar 2007 zijn de eerder niet aanwezige variabelen alsnog ingevuld. Het betreft de vennootschapsbelasting, aandeel van derden, resultaat netto en winstuitkeringen.

Door de gehanteerde methode bij het samenstellen van de voorlopige cijfers van ondernemingen uit de niet-financiële sector (NFO) over 2007, treedt er klein verschil op bij het totaalvermogen debet en credit. Normaliter zijn deze bedragen aan elkaar gelijk.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze statlfine publicatie wordt niet meer vernieuwd. De standaardbedrijfsindeling 1993 is vervangen door de standaardbedrijfsindeling 2008. De link naar de nieuwe tabel staat onder 3. Koppelingen naar relevante tabellen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70842ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70842ned

Balans en resultatenrekening van alle ondernemingen in de niet - financiële sector naar economische activiteit.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70842ned

Balans en resultatenrekening van alle ondernemingen in de niet - financiële sector naar economische activiteit.