Dataset

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, SBI'93, 2006-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemers en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009

Status van de cijfers: De cijfers over de jaren 2006 tot en met 2009 zijn nader voorlopig.

Wijziging per 15 juni 2012: De cijfers over 2009 zijn nader voorlopig geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Reden stopzetting In 2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008. Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008. Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd. De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81403ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81403ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners, Kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI'93

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81403ned

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners, Kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI'93