Dataset

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsrelatie, arbeidsduur en beroepsniveau. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers: Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 21 mei 2024: Jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 16 juni 2022: Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 200 worden in deze StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges. Voor de verslagjaren 2014 tot en met 2020 is bij de uitkomsten over het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben’ per abuis uitgegaan van de omvang van de totale groep werknemers. Dit is gecorrigeerd. Enkele cijfers bij het onderwerp ‘Werknemers die verzuimd hebben’ zijn vervangen door een punt. Daarnaast zijn de cijfers voor 2014 tot en met 2020 gecorrigeerd. Bij de vorige versie zijn in de jaren 2014 tot en met 2020 per abuis personen met SBI-code “88990” meegeteld tot de branche Jeugdzorg, terwijl onderliggende SBI-codes tot verschillende branches kunnen worden gerekend. Met deze correctie worden personen met SBI-code 88990 niet meer tot de Jeugdzorg meegeteld (maar tot niet-AZW). Daarnaast werden in de cijfers van het jaar 2020 nog een aantal “brede” SBI-codes geteld tot specifieke AZW-branches, terwijl de onderliggende SBI-codes tot verschillende branches kunnen worden geteld. Ook de personen met deze brede SBI-codes worden in deze versie niet meer meegeteld tot de AZW-branches. Ten slotte zijn jaarcijfers over 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 20 mei 2021: Jaarcijfers over 2020 zijn toegevoegd. De cijfers voor 2014 tot en met 2019 zijn gecorrigeerd. Bij de vorige versie zijn per abuis personen die gedurende het veldwerk 75 jaar zijn geworden niet meegeteld. Met deze correctie worden deze personen wel meegeteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24083NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, arbeidsrelatie, arbeidsduur, beroepsniveau

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24083NED

Ziekteverzuim, verzuimduur, verzuimfrequentie volgens werknemers AZW branches, arbeidsrelatie, arbeidsduur, beroepsniveau