Dataset

Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Travel
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat trendschattingen over het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens, dus exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen. Het verplaatsingsgedrag is uitgedrukt in het gemiddelde aantal ritten per persoon per dag en de gemiddelde afstand per rit. Het gaat alleen om ritten op Nederlands grondgebied exclusief die van veelvuldige beroepsmatige verplaatsingen en van vakantieverplaatsingen.

Het verplaatsingsgedrag in ritten, en de gemiddelde afstand per rit, is uitgesplitst naar reismotief, vervoerwijze, geslacht en leeftijdsklasse.

Van de waarden (trendschattingen) zijn marges beschikbaar in de vorm van de onder- en bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval.

In de loop der jaren heeft de onderzoeksopzet van de opeenvolgende mobiliteitsonderzoeken diverse veranderingen ondergaan. Met tijdreeksmodellering zijn deze zo goed mogelijk gecorrigeerd. De cijfers van de resulterende trendreeks op basis van ritinformatie zijn daardoor tussen de jaren volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt. De cijfers zijn berekend met gegevens uit vier opeenvolgende onderzoeken: het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG)- voor de trendreeks zijn de jaren 1999 t/m 2003 gebruikt; het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON); gebruikte jaren 2004 t/m 2009, het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN); gebruikte jaren 2010 t/m 2017 en het nieuwe mobiliteitsonderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) dat in 2018 is gestart en dat nog steeds doorloopt. Van het ODiN zijn de jaren 2018 tot en met 2022 aan de trendreeks toegevoegd.

Over enkele jaren wordt de trendreeks opnieuw berekend en uitgebreid met trendschattingen op basis van ODiN.

Gegevens beschikbaar over de periode 1999 tot en met 2022.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijziging per 14 november 2023: De voorlopige cijfers van 1999-2021 zijn opnieuw geschat en uitgebreid met cijfers van het jaar 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De trendreeks wordt eens in de 1 à 2 jaar aangevuld en herberekend.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84755NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84755NED

Aantal ritten per persoon per dag, gemiddelde afstand per rit vervoerwijzen, reismotief, leeftijd, geslacht, en marges

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84755NED

Aantal ritten per persoon per dag, gemiddelde afstand per rit vervoerwijzen, reismotief, leeftijd, geslacht, en marges