Dataset

Opbrengsten waterschapsheffingen; begrotingen en realisatie

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat begroting- en realisatiegegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen. De gegevens betreffen zowel de netto-opbrengsten (na aftrek van oninbare bedragen en kwijtscheldingen) als de bruto-opbrengsten (de opgelegde waterschapsheffingen aan huishoudens en bedrijven). De bruto-opbrengsten zijn uitgesplitst naar taak. Waterschappen leggen heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen. De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit (waterzuivering). Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.

De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen en jaarrekeningen die de waterschappen per verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers: De begrotingscijfers voor het jaar 2024 zijn voorlopig, de voorgaande jaren zijn definitief. De realisatiecijfers voor het jaar 2022 zijn voorlopig, de voorgaande jaren zijn definitief.

Voorlopige realisatie- en begrotingscijfers kunnen worden bijgesteld op grond van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Wijzigingen per 8 maart 2024: De begrotingscijfers over 2024 zijn opgenomen. De begrotingscijfers over 2023 worden definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Nieuwe cijfers komen twee maal per jaar beschikbaar, in het eerste kwartaal en het vierde kwartaal. In het eerste kwartaal worden voorlopige begrotingscijfers over het lopende jaar (t) gepubliceerd. De begrotingscijfers over het afgelopen jaar (t-1) kunnen dan nog worden bijgesteld en worden definitief. De voorlopige realisatiecijfers over het afgelopen jaar (t-1) worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De realisatiecijfers van twee jaar terug (t-2) kunnen dan nog worden bijgesteld en worden definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83520NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83520NED

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83520NED

Gerealiseerde en begrote opbrengsten waterschapsheffingen; watersysteemheffing en zuiveringsheffing.