Dataset

Search

32 datasets

 • De kaart laat de bodemdaling in Nederland zien in de diepe bodemlagen. Deze bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Soil
 • De kaart laat de bodemdaling in Nederland zien in de ondiepe bodemlagen. Deze bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door oxidatie van veengebieden als gevolg van het verlagen van de grondwaterstand.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Soil
 • De kaart laat de diepe en ondiepe bodemdaling in Nederland zien. Diepe bodemdaling wordt vooral veroorzaakt door gaswinning, en ondiepe bodemdaling door inklink van veengebieden.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Soil
 • Deze kaart geeft de resulterende ruimtelijke verdeling van de betrouwbaarheid van de kaarten over zettingsgevoeligheid, minimale funderingsdiepte en de geschiktheid voor bouwen weer. In de kaart is de...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • Deze kaart toont de cumulatieve dikte van de kleilagen in de holocene ondergrond in meters. Deze informatie is gebruikt bij het bepalen van de geschiktheid van de ondergrond in de provincie Utrecht vo...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • De signaleringskaart veenoxidatie signaleert welke gebieden in de provincie Zuid-Holland (sterk) gevoelig zijn voor veenoxidatie. Voor verschillende soorten ruimtegebruik wordt in Nederland het grondw...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment, Soil, Spatial planning
 • De veendiktekaart is in opdracht van de provincie Zuid-Holland door Alterra Wageningen UR (2016) opgesteld. Doel was inzicht te krijgen in de gebieden waar oxidatie van veen door ontwatering zal optre...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment, Soil
 • Gebieden waarin draagkrachtige zandlagen ondiep in het bodemprofiel liggen, zijn over het algemeen geschikter voor bebouwing dan gebieden waarin deze lagen op grotere diepte liggen. In de legenda van ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment
 • Bestand met locaties van veenwinning en petgaten. Op de kaart zijn alle petgaten die er, voor zover ons bekend, zijn geweest aangegeven. Een groot deel ervan is later drooggemalen of gedempt en de res...

  Data owner: Fryslan
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Water, Culture and recreation, Soil, Nature and environment
 • De Signaleringskaart Bodemdaling signaleert welke gebieden (sterk) bodemdalingsgevoelig zijn. Hiervoor zijn verschillende gedetailleerde kaarten gebruikt en geaggregeerd tot één kwalitatieve interpret...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11/04/2021
  Theme: Nature and environment, Soil, Spatial planning