Dataset

Detailhandel en leefbaarheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 06/10/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Municipalities
  • Housing
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een groot aantal regio’s en gemeenten in Nederland heeft of krijgt te maken met een afnemend aantal inwoners. In combinatie met ontgroening, vergrijzing en een afnemende (potentiële) beroepsbevolking heeft dit effect op de leefbaarheid in deze gebieden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet samen met de VNG en het IPO in op het leefbaar maken en houden van topkrimp- en anticipeergebieden (zie o.a. Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’). In overleg met de betreffende provincies en regio’s zijn zeven krimpgebieden en zestien anticipeergebieden aangewezen.

Doel van het beleid is het tegengaan van negatieve effecten van demografische veranderingen op de leefbaarheid in de krimp en anticipeergebieden. Deze effecten doen zich voor op verschillende terreinen, die kunnen worden samengevat in drie pijlers: wonen en ruimte, economische vitaliteit en voorzieningen.

Naast zorg en onderwijs is detailhandel een van de basisvoorzieningen binnen de pijler Voorzieningen. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen demografische verandering en detailhandel, en in de invloed van detailhandel op de leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Detailhandel en leefbaarheid, 2013

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Droogh Trommelen & Partners

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken