Dataset

Inkomenspanelonderzoek: inkomen- en vermogen van huishoudens en personen, revisie 2021, deel A (vanaf 01-01-1977)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) verschaft informatie over het inkomen van personen en huishoudens. Het inkomen is gedetailleerd naar samenstelling. Zo is het inkomen opgebouwd uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen en diverse soorten uitkeringen, terwijl premies en belastingen in mindering zijn gebracht om te komen tot het besteedbaar inkomen. Het IPO verschaft ook informatie over de positie die personen en huishoudens op de inkomensladder (huishoudens: vermogensladder) innemen. Deze reeks heeft betrekking op gereviseerde gegevens, waarbij qua methodologie en indelingen zoveel mogelijk is aangesloten bij de huidige inkomens- en vermogensproductie.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) is vanaf verslagjaar 1989 een steekproefonderzoek op basis van een panel van personen. Naast de steekproefpersonen worden jaarlijks ook de personen die ultimo het onderzoeksjaar tot zijn huishouden behoren eveneens in het onderzoek opgenomen, zodat ook informatie over het huishouden beschikbaar komt. Jaarlijks vindt een bijtrekking plaats voor de instroom in de bevolking (geboorten en immigratie). Uit diverse (integrale) administraties (hoofdzakelijk afkomstig van de belastingdienst) worden inkomens- en vermogensgegevens aan de personen uit het IPO toegevoegd. Enkele ontbrekende gegevens worden geïmputeerd. In totaal worden zo'n 34 bestanden met ruim 1600 variabelen verwerkt. De jaren 1977, 1981 en 1985 zijn gebaseerd op het Landelijk Uitvoerig Inkomensonderzoek (LUI) en vormen de voorloper van het IPO (vanaf 1989). Deze kennen geen panelopzet, maar zijn afzonderlijke steekproeven. Voor de overzichtelijkheid is voor deze drie verslagjaren wel de naam "IPO" gehanteerd. In de bestanden zijn de belangrijkste publicatievariabelen van inkomen en vermogen over de periode 1977-2014 opgenomen.

Van niet alle personen en huishoudens is het inkomen/vermogen bekend. Wanneer van een huishouden het inkomen of vermogen niet is waargenomen, dan zijn alle velden die betrekking hebben op geldwaarden (zowel betrekking hebbende op personen als huishoudens) gevuld met "9999999999" voor inkomensvariabelen (10x9) of "99999999999" voor vermogensvariabelen (11x9).

Populatie

Totale bevolking van Nederland per ultimo van het kalenderjaar (de facto de bevolking per 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410806cb610

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier