Dataset

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2006

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal personen met 52 weken inkomen, zowel absoluut als in procenten, uitgesplitst naar 10%-groepen van het besteedbaar inkomen. De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71986ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71986ned

Inkomensverdeling personen (52wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71986ned

Inkomensverdeling personen (52wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.