Dataset

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige cijfers'. Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de belastingregisters van 2005. Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005 output te herzien. De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71560ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71560ned

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71560ned

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.