Dataset

Inkomenspanelonderzoek: inkomen van huishoudens en personen versie IPO-2013-I53-V00-B00 en IPO-2014-I52-V00-B00 (01-01-2011 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) verschaft informatie over het inkomen van personen en huishoudens. Het inkomen is gedetailleerd naar samenstelling. Zo is het inkomen opgebouwd uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen en diverse soorten uitkeringen, terwijl premies en belastingen in mindering zijn gebracht om te komen tot het besteedbaar inkomen. Het IPO verschaft ook informatie over de positie die personen en huishoudens op de inkomensladder (huishoudens: vermogensladder) innemen. Vanaf inkomensjaar 2011 (vermogensstand 1-1-2012) worden geen vermogensgegevens meer opgenomen in het IPO-bestand omdat de vermogensstatistiek vanaf dan wordt gebaseerd op integrale gegevens.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) is een steekproefonderzoek op basis van een panel van personen. Naast de steekproefpersonen worden jaarlijks ook de personen die ultimo het onderzoeksjaar tot zijn huishouden behoren eveneens in het onderzoek opgenomen, zodat ook informatie over het huishouden beschikbaar komt. Jaarlijks vindt een bijtrekking plaats voor de instroom in de bevolking (geboorten en immigratie). Uit diverse (integrale) administraties (hoofdzakelijk afkomstig van de belastingdienst) worden inkomens- en vermogensgegevens aan de personen uit het IPO toegevoegd. Enkele ontbrekende gegevens worden geïmputeerd. In totaal worden zo'n 34 bestanden met ruim 1600 variabelen verwerkt tot het publicatiebestand van het IPO, dat in het DSC wordt opgenomen. Dit publicatiebestand bevat naast publicatievariabelen een deel van de invoer en hulpvariabelen die regelmatig gebruikt worden voor plausibiliteitscontroles of aanvullende analyses. Een uitgebreide methodologische toelichting is opgenomen in het rapport "Documentatie Inkomenspanelonderzoek 2001 e.v., versie 01". In dit rapport is eveneens vermeld waar bij het gebruik van het IPO voor het maken van (longitudinale) inkomens- en vermogensgegevens op gelet moet worden. Gebruikers van het IPO-bestand worden geadviseerd uitgebreid kennis te nemen van dit rapport. Voor een exacte beschrijving van de bewerkingen zij verwezen naar de Ruleburst-programmatuur. Deze beslaat ruim 400 bladzijden tekst en bijna 60 Excelsheets en is ruim voorzien van toelichtingen bij de berekeningen.

Populatie

Totale bevolking van Nederland per ultimo van het kalenderjaar (de facto de bevolking per 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108034adc2

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier