Dataset

Milieukosten van bedrijven (vanaf 01-01-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Milieukosten en -investeringen van bedrijven geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu. In dit microbestand staan alleen de gegevens van de gerespondeerde bedrijfseenheden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De basisgegevens worden verzameld door middel van een schriftelijke (op basis van een Europese verordening verplichte) enquête naar ruim 4000 bedrijven. Op het enquêteformulier staan vragen over de kosten die bedrijven maken ten behoeve van afval, afvalwater, milieuschade, bodemsanering, milieuonderzoek, milieucoördinatie, investeringen in nieuw geïnstalleerde milieuvoorzieningen (toegevoegde en procesgeïntegreerde voorzieningen), en plannen voor milieuvoorzieningen die gebruiksklaar beschikbaar komen in de twee jaren na het verslagjaar. Daarnaast worden gegevens gebruikt die niet rechtstreeks van de berichtgevers afkomstig zijn, maar berekend worden, zoals de rente en afschrijvingen van milieu-investeringen. Voor bedrijven die buiten de steekproef vallen en voor de non-respons wordt per bedrijfsgroep en grootteklasse (= per kerncel) een bijschatting gemaakt met behulp van een schatter: totaal = {(totaal aantal werknemers in bedrijfsgroep)/(totaal aantal werknemers van responderende bedrijven)} x (totaal uitkomsten van responderende bedrijven). Voor een beperkt aantal bedrijven is het statistisch niet verantwoord deze procedure te volgen. In deze gevallen worden individuele schattingen gemaakt waarbij zoveel mogelijk gegevens in beschouwing worden genomen (o.a. die van de enquêteformulieren van eerdere jaren). Na ophoging worden per variabele en per kerncel ruwe cijfers gemaakt ter analyse. Hierbij vindt vergelijking met voorgaande jaren plaats. Uitbijters worden opgespoord en zonodig verbeterd of plausibel verklaard. Uitkomsten worden gerelateerd aan cijfers van andere CBS-statistieken (zo worden milieu-investeringen gerelateerd aan de totale investeringen van bedrijven). Het aantal werknemers en de daaruit voortvloeiende ophoogfactoren worden gecontroleerd. Het CBS is gebonden aan geheimhoudingsregels bij de publicatie van uitkomsten van haar onderzoeken. Zo maakt het CBS geen uitkomsten openbaar waaruit gegevens van individuele bedrijven zijn af te leiden. Dit heeft soms tot gevolg dat het CBS bepaalde uitkomsten van verschillende groepen bedrijven bij elkaar voegt of zelfs bepaalde cijfers geheel verhult door middel van het geven van een '.'

Populatie

Bedrijfseenheden met 10 of meer werknemers in de bedrijfstakken delfstoffenwinning (SBI 06-09), industrie (SBI 10-33), energievoorziening (SBI 35) en waterwinning (SBI 36) volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108036f99c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier