Dataset

Kenmerken van bijstandsuitkeringen (01-01-2011 - 01-01-2015)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat gegevens over uitkeringen krachtens:

  • de algemene bijstand op grond van de participatiewet (Bijstand);
  • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
  • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
  • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). Vanaf maart 2020 bevat de component ook gegevens over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze valt onder de statistiekcode van de BBZ maar kan via de variabele BIJSTANDNadereClassificatieBBZA geselecteerd worden.

De belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen zijn: de soort bijstandsuitkering, de norm/grondslag en de bedragen van de uitkering en van eventuele inkomsten .

Een bijstandsuitkering of een bijstandsgerelateerde uitkering kan worden toegekend aan (huishoudens van) alleenstaanden (waaronder alleenstaande ouders) en aan (huishoudens van) paren (gehuwd en ongehuwd samenwonenden). De rijen in deze component bieden daarom ruimte aan de gegevens van maximaal twee personen. Omdat er bij de relatie tussen de twee personen aan wie een uitkering kan worden toegekend niet altijd sprake is van een paar, wordt er in deze beschrijving gebruik gemaakt van de aanduidingen Eerste persoon en Tweede persoon. Als er sprake is van een uitkering aan twee personen, zijn de gegevens van de oudste persoon toegekend aan Eerste persoon.

Vanaf 1-1-2015 vervangt de participatiewet de Wet Werk en Bijstand (WWB). Vanaf dit moment spreken we dus van algemene bijstandsuitkeringen op grond van de participatiewet in plaats van WWB-uitkeringen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Een bijstandsuitkering is bedoeld voor huishoudens. Hoewel voor (echt)paren geldt dat beiden voor gelijke delen recht hebben op de uitkering, is er toch sprake van één uitkering. De gegevens hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.

Vanaf verslagmaand maart 2020 worden in verband met de nieuwe Tozo-regeling naast de definitieve versie ook voorlopige versies van het dataset ter beschikking gesteld. Raadpleeg voor informatie met betrekking tot de kwaliteitsverschillen van de verschillende versie de bijlage bij het dataontwerp.

Populatie

Elke rij in het bestand vertegenwoordigt een bijstandsuitkering (Bijstand, IOAW, IOAZ of Bbz), die in de verslagmaand al dan niet lopend is.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fb42a

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier