Dataset

Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering (vanaf 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component is de opvolger van de component BIJSTANDJAARBEDRAGJJJJTABVV (1999-2016).

Dit bestand bevat het bruto jaarbedrag voor bijstand van alle personen die in een verslagjaar een bijstandsuitkering hebben ontvangen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Voor het bestand van 2017 is de brutering voor iedereen gebaseerd op belastingschijven. Dit betekent dat voor iedereen dezelfde factor is gebruikt. Hier is de volgende formule voor gebruikt: Factor = bovengrens onderste belastingschijf/(bovengrens onderste belastingschijf-(bovengrens onderste belastingschijf*heffingspercentage-heffingskorting))

Voor de geldende indeling van belastingschijven en heffingspercentage/-korting in een bepaald jaar wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst.

Vanaf het bestand van 2018 zijn de bruteringsregels aangescherpt om de uitkomsten te verfijnen. Er wordt niet meer enkel gebruik gemaakt van belastingschijven, maar er wordt een onderscheid gemaakt voor verschillende subcategorieën die elk een eigen bruteringsfactor krijgen. Hieronder wordt uitgelegd hoe de bruteringsfactor vanaf 2018 wordt bepaald.

De populatie personen met een bijstandsuitkering wordt bepaald door het bestand BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV. Aan dit bestand worden de brutobedragen gekoppeld uit de rustpunt 2 bestanden uit de Polis (in het vervolg: RP2-bestand) en de nettobedragen uit de maandbestanden BIJSTANDUITKERINGJJJJMMTABVV (in het vervolg: BUS-bestand). Deze koppeling leidt tot twee groepen:

A. Personen die zowel in het BUS-bestand als in het RP2-bestand voorkomen; B. Personen die wel in het BUS-bestand voorkomen, maar niet in het RP2-bestand.

Voor groep A worden bruteringsfactoren bepaald door de verhouding te nemen van het nettobedrag uit de BUS en het brutobedrag uit de RP2-bestanden. Voor de verfijning van de bruteringsfactor worden de volgende subcategorieën onderscheiden (peildatum 1 juli):

 • Jonger dan 18 jaar
 • AOW-leeftijd en ouder: de bruteringsfactor is bepaald op basis van de belastingschijven, gelijk aan het bestand van 2017.
 • Factor 2018 = 20142 / (20142 - (20142 * 0.3655 - 2265)) = 1,34
 • Factor 2019 = 20384 / (20384 - (20384 * 0.3655 - 2477)) = 1,32
 • Factor 2020 = 20712 / (20712 - (20712 * 0.3735 - 2711)) = 1,32
 • Factor 2021 = 21044 / (21044 - (21044 * 0.3710 - 2837)) = 1,31

Voor personen van 18 jaar tot de AOW-leeftijd wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Huisvesting: instelling
 • Huisvesting: adreslozen (dakloze en overige adreslozen)
 • Huisvesting: thuiswonend. Deze categorie kent nog een nadere verfijning
 • Leeftijd: 18 tot 25, 25 tot 30, 30 tot 40, 40 tot 50, 50 tot AOW-leeftijd
 • Leefvorm: alleenstaande, alleenstaande ouder, gehuwd/samenwonend
 • Kinderen (alleen voor gehuwden/samenwonenden): met kinderen, zonder kinderen
 • Overig (huisvesting onbekend of leefvorm anders/onbekend).

De berekende bruteringsfactoren worden toegepast op de nettobedragen uit het BUS-bestand in verschillende subcategorieën in groep A en B. De brutering gebeurt door het nettobedrag te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het bedrag uit het RP2-bestand en uit het BUS-bestand. Dit leidt tot gebruteerde bedragen in het BUS-bestand. Voor de uitkeringen IOAW en IOAZ is dit niet gedaan, omdat dit al brutobedragen betreffen.

De gebruteerde bedragen op basis van het BUS-bestand en brutobedragen op basis van het RP2-bestand uit groep A worden met elkaar vergeleken. Aan de hand van een set beslisregels wordt ofwel het gebruteerde BUS-bedrag ofwel het brutobedrag uit het RP2-bestand geselecteerd als definitief bruto jaarbedrag. Zie Procesverloop voor een nadere beschrijving van de beslisregels.

Populatie

In dit bestand zijn alle personen opgenomen die gedurende een bepaald jaar een uitkering hebben ontvangen in het kader van een van onderstaande wetten:

 • de algemene bijstand op grond van de Participatiewet inclusief aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO)
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803bbd8a

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier