Dataset

Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering (01-01-1999 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de (geldende) Bijstandswet (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (inclusief nabetalingen). Van hen wordt het ontvangen fiscale jaarbedrag gegeven, alsmede de loonheffing over dit bedrag, alsmede het aantal kalenderdagen in het jaar dat een persoon een bijstandsuitkering had. BBZ staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen, IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, WWIK staat voor Wet werk en inkomen kunstenaars.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand sluit aan op de MICBIJSTANDPERSOON- component (uitgezonderd de nabetalingen). Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de personen met een bijstandsuitkering en de bijbehorende periodes (zowel voor als vanaf 2007), zie de omschrijving van MICBIJSTANDPERSOON.Tot en met 2006 geldt: De fiscale gegevens worden uitsluitend uit de Fibase (Fiscale database) gehaald. Er kunnen alleen personen voorkomen die een positief bedrag aan uitkering hebben gehad binnen het jaar. Wanneer we kijken naar het percentage van de uitkeringen dat koppelt met de Fibase, kunnen we concluderen dat verslagjaar 2006 de laagste koppelingspercentages heeft tot dan toe. Hoe dat precies zit, is onduidelijk. Wanneer er een partner is opgegeven bij de aanvraag, wordt het bedrag van de uitkering over beide partners verdeeld.Vanaf 2007 geldt: De fiscale gegevens worden in principe uit de Polis gehaald (is al op persoonsniveau, dus verdeeld over partners). In sommige gevallen wordt echter het brutobedrag volgens de gegevens van het team dat de sociale zekerheidsgegevens aanlevert (team Sociale Zekerheid) gefiscaliseerd en gebruikt (en het bijbehorende bedrag aan loonheffing met een standaardprocedure berekend). Dit gebeurt wanneer de fiscale gegevens inplausibel zijn ten opzichte van de bruto-bedragen. Deze bruto-bedragen zijn overigens ook over beide partners verdeeld (als er sprake is van een uitkering aan een huishouden). Ook de fiscale gegevens van de onbekende uitkeringen (Soortinkomen=88 of code niet in codeboek) in de polis worden gebruikt als ze koppelen met de betreffende populatie en nog niet gekoppeld hebben met de WW- en AO-populaties. Er kunnen personen voorkomen die geen bedrag aan uitkering binnen het jaar hebben gehad, maar door de sociale zekerheids gegevens wel tot de populatie van personen met een uitkering binnen het jaar gerekend worden.Tussen 2006 en 2007 is de methodiek wat betreft het meten van het aantal personen met een bijstandsuitkering sterk veranderd. Dit kan ook gevolgen hebben gehad voor de bedragen. Zie voor meer informatie en achtergronden over de historie ook de omschrijving van MICBIJSTANDPERSOON.Op 1 januari 2013 is de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in werking getreden. Onderdeel daarvan is dat vanaf 2013 de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet niet meer bij belastbaar (fiscaal) loon wordt geteld, maar rechtstreeks door werkgever wordt ingehouden. Sinds de invoering van de WUL is het fiscaal loon (daarom) gelijk aan de totale bruto-uitkering die werd uitgekeerd en zien we dat jaar dus een daling in het fiscaal loon.Voor alle jaren geldt:Het is mogelijk dat er bedragen voorkomen van personen die gedurende het jaar geen uitkering hebben ontvangen (aantal kalenderdagen is nul). Deze bedragen kunnen als nabetaling gezien worden (van bijvoorbeeld overleden personen).De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Populatie

Alle personen met een uitkering op grond van de (geldende) Bijstandswet in een bepaald jaar (inclusief nabetalingen).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801615ee

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier