Dataset

Maandbedragen van personen met een bijstandsuitkering (01-01-1999 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een bijstandsuitkering (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK, en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het geschatte fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is de bijbehorende geschatte loonheffing gegeven. BBZ staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen, IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, WWIK staat voor Wet werk en inkomen kunstenaars.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De maandbedragen worden afgeleid van de MICBIJSTANDPERSOON en BIJSTANDJAARBEDRAG componenten. Het jaarbedrag van een persoon wordt evenredig verdeeld over de maanden dat de persoon een uitkering had. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Bij een halve maand uitkering, ligt het maandbedrag van die maand dan ook de helft lager dan bij een maand waarin de persoon gedurende de hele maand een uitkering had. Omdat maandbedragen binnen een jaar dus kunnen verschillen, heeft het bestand een BUSvorm, zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden. Wel is gecorrigeerd voor het feit dat maanden verschillende aantal dagen hebben. Door deze correctie is het maandbedrag van een persoon voor een hele maand uitkering altijd hetzelfde, ongeacht de precieze maand.

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de personen met een bijstandsuitkering en de bijbehorende periodes (zowel voor als vanaf 2007), zie de omschrijving van MICBIJSTANDPERSOON. Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de fiscale bedragengegevens op jaarbasis (zowel voor als vanaf 2007), zie de omschrijving van BIJSTANDJAARBEDRAG.

Dit bestand sluit aan op de MICBIJSTANDPERSOON- en BIJSTANDJAARBEDRAG-componenten (uitgezonderd de nabetalingen).Tussen 2006 en 2007 is de methodiek wat betreft het meten van het aantal personen met een bijstandsuitkering sterk veranderd. Dit kan ook gevolgen hebben gehad voor de bedragen. Zie voor meer informatie en achtergronden over de historie de omschrijving van MICBIJSTANDPERSOON.

Op 1 januari 2013 is de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) in werking getreden. Onderdeel daarvan is dat vanaf 2013 de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet niet meer bij belastbaar (fiscaal) loon wordt geteld, maar rechtstreeks door werkgever wordt ingehouden. Sinds de invoering van de WUL is het fiscaal loon (daarom) gelijk aan de totale bruto-uitkering die werd uitgekeerd en zien we dat jaar dus een daling in het fiscaal loon.

De bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

Populatie

Alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de (geldende) bijstandswet (BIJSTAND (incl. WIJ in 2009/2010/2011), BBZ, IOAW, IOAZ, WWIK, en bijstand aan eldersverzorgden en adreslozen) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108016162d

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier