Dataset

Inzicht in Baggeraanwas (IBA)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Updated 02/15/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water authorities
  • Soil
  • Flood defences and water management
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Reference dataset

Referentie datasets zijn essentieel voor het bevorderen van gebruik van overheidsdata. Deze data is waardevol bij het gebruik van andere overheidsdata.

Close

Zeven waterschappen (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waternet, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) stellen de data van het onderzoek Inzicht in Baggeraanwas (IBA) openbaar beschikbaar voor verdere analyses. Het onderzoek heeft als hoofddoel het bepalen van een specifiek aanwascijfer per type watergang. De metingen zijn uitgevoerd in de jaren 2016-2021.

De beschikbare data bestaat uit:

Ruwe data

Data_Handmatige_metingen Data: Per meetjaar 1, 2, 3, 4, 5 (5 datasets) Format: Shapefile, puntendatabase Inhoud: Profiel id, datum, volg- en tekencodes, onderlinge puntafstand, x-, y-coördinaten, boven- en onderkant sliblaag (in mNAP en afstand vanaf waterlijn)

Data_Singlebeam_metingen Data: Per meetjaar 1, 2, 3, 4, 5 en per meetlocatie (76 datasets) Format: Shapefile, puntendatabase (puntenwolk) Inhoud: Locatie_ID, x-, y-coördinaten, bovenkant sliblaag (in mNAP)

Fotos Data: foto’s per meetjaar, per meetlocatie van de omgeving en van controleboringen Format: JPG

Veldformulieren Data: formulieren per meetjaar per meetlocatie. Format: Excel / PDF Inhoud: kernnetpunt, vast punt, waterlijn, gegevens controleboring, omgevingsfactoren Opmerking: Data mogelijk niet volledig uniform.

Resultaat data

Resultaten_Handmatige_metingen_profiel Data: Meetjaar 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 en 1-5 (5 datasets) Format: Shapefile, lijnendatabase Inhoud: Profiel_ID, totale slibaanwas in m Opmerking: Betreft het resultaat van het model voor het berekenen van de totale aanwas per profiel per jaar. Dataset meetjaar 1-5 bevat de totale aanwas per profiel over de gehele meetperiode.

Resultaten_Handmatige_metingen_meetlocatie Data: Resultaat handmatige metingen per meetlocatie tussen individuele meetjaren en totaal (1 dataset) Format: Shapefile, lijnendatabase Inhoud: Locatie_ID, Aanwas per jaar in m; Slibaanwas in m; Opmerking; Omgevingsfactoren Opmerking: Betreft het resultaat van het model per meetlocatie, inclusief omgevingsfactoren.

Resultaten_Singlebeam_metingen_meetlocatie Data: Resultaat singlebeam metingen per meetlocatie tussen individuele meetjaren en totaal (1 dataset) Format: Shapefile, vlakkendatabase Inhoud: Locatie_ID, totale slibaanwas in m

De beschikbare data is uniek, omdat het gedetailleerde en nauwkeurige meetdata van ongeveer 135 meetlocaties herhaaldelijk gemeten over een tijdsduur van 5 jaar bevat. Een gedetailleerdere beschrijving van het onderzoek met het resultaat is weergegeven in het document: TI21026_Begeleidend_document_Publicatie_IBA_0101 (onderdeel dataset).

Landing page: https://wit.ams3.digitaloceanspaces.com/inzicht_in_baggeraanwas/index.html

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier