Dataset

Provincierekeningen; balansposten, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de balanssamenstelling van de provincies. De balans vormt een onderdeel van de financiële jaarrekening van provincies. In de tabel worden de balansstanden aan het eind van het jaar gepresenteerd. De bedragen zijn zowel in miljoenen euro's als in euro's per inwoner vermeld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 15 december 2023: De voorlopige cijfers voor 2022 zijn opgenomen. De cijfers voor 2021 zijn definitief.

Bij het publiceren van de voorlopige gegevens over verslagjaar 2018 had de provincie Utrecht nog geen goedkeurende accountantsverklaring over haar jaarrekening. Inmiddels is dit wel het geval en zijn de gegevens van de provincie Utrecht zodanig aangepast dat zij nu conform zijn met de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2018.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71536ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71536ned

Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71536ned

Provincie rekeningen, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV).