Dataset

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 08/25/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en andere energiedragers en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) en installaties die alleen elektriciteit produceren. Tenslotte wordt er onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte, waarbij de decentrale productie wordt uitgesplitst naar bedrijfsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers: Cijfers tot en met 2019 zijn definitief. Cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 2 februari 2023: Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voorlopige cijfers: november volgend op het verslagjaar. Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37823wkk

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37823wkk

Productie elektr. en warmte, inzet van brandstoffen, opgesteld vermogen Bedrijfsgroep, type installatie, met en zonder WKK Warmtekrachtkoppeling

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37823wkk

Productie elektr. en warmte, inzet van brandstoffen, opgesteld vermogen Bedrijfsgroep, type installatie, met en zonder WKK Warmtekrachtkoppeling