Dataset

Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/23/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de productie en consumptie van de sector overheid. De overheidsproductie (output) wordt berekend vanuit de som van de productiekosten, die bestaan uit intermediair verbruik, beloning van werknemers, afschrijvingen, niet-productgebonden belastingen en niet-productgebonden subsidies. Doordat de ontvangen subsidies de kosten verlagen hebben de subsidies een negatieve waarde in deze tabel. Een deel van de overheidsproductie wordt verkocht op de markt, gebruikt voor investeringen in eigen beheer of wordt weliswaar verstrekt als niet-marktoutput, maar met een gedeeltelijke vergoeding. Het merendeel van overheidsproductie wordt gebruikt als overige niet-marktoutput vrijelijk beschikbaar gesteld aan de burgers via overheidsconsumptie.

Overheidsconsumptie is onder te verdelen naar individuele en collectieve consumptieve bestedingen. De individuele overheidsconsumptie is gelijk aan de sociale overdrachten in natura van de overheid, die deels door de overheid zelf is geproduceerd en voor ander deel is aangekocht bij andere producenten. De collectieve overheidsconsumptie is het resterende deel van de overheidsconsumptie.

De gebruikte begrippen sluiten aan bij de Nationale rekeningen. De Nationale rekeningen zijn gebaseerd op de internationale definities van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 2010). Het transactiemoment bepaalt het moment van boeken. De gepresenteerde gegevens sluiten aan bij de publicaties over de Nationale rekeningen. Er kunnen kleine tijdelijke verschillen met de publicaties van de Nationale rekeningen optreden doordat de gepubliceerde cijfers van de overheidsrekeningen soms actueler zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers: Het verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig, de verslagjaren 2021 en eerder hebben de status definitief.

Wijzigingen per 23 juni 2023: Cijfers over het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over 2021 geactualiseerd. De cijfers over jaar 2021 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers worden 6 maanden na afloop van een verslagjaar gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84576NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84576NED

Overheidsproductie en overheidsconsumptie (middelen, bestedingen, saldi) Productiemiddelen, productiekosten, en overheidssectoren

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84576NED

Overheidsproductie en overheidsconsumptie (middelen, bestedingen, saldi) Productiemiddelen, productiekosten, en overheidssectoren