Dataset

Overheidssaldo en overheidsschuld 1990-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel toont de ontwikkeling van het saldo en de schuld van de overheid (ook wel EMU-saldo respectievelijk EMU-schuld genoemd) in Nederland. In deze tabel worden de jaarramingen gegeven van de overheid, opgesplitst naar de bijdrage per subsector van de overheid. De overheidsschuld wordt gespecificeerd naar schuldtitel: chartaal geld, kortlopende waardepapieren, obligaties, kortlopende leningen, langlopende leningen.

Het overheidssaldo en de overheidsschuld zijn binnen de Europese Unie de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. In het Verdrag van Maastricht en het daaruit voortvloeiende Groei- en Stabiliteitspact is vastgelegd dat de lidstaten elk half jaar de gegevens over het saldo en de schuld van hun overheid moeten rapporteren aan de Europese Commissie. Hierbij is bepaald dat een tekort niet meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mag bedragen en de schuld niet meer dan 60 procent van het bbp. Indien de normen overschreden worden en hier geen bijzondere omstandigheden aan ten grondslag liggen, kan de Europese Commissie sancties opleggen. De cijfers sluiten aan bij het stelsel van de Nationale Rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers De cijfers vanaf 1990 zijn definitief. De drie meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Wijzigingen per 31 maart 2011: De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen. De tabel EMU-saldo en -schuld, nationaal is aangepast. De manier waarop de bijdrage aan de schuld per subsector van de overheid werd berekend, is veranderd. Dit is gedaan om aan te sluiten bij de methode die Eurostat hanteert. Dit reflecteert beter de bijdrage per subsector aan de overheidsschuld. Hierdoor wijzigen de bedragen per subsector. De geconsolideerde overheidsschuld verandert hierdoor niet. Bij de geconsolideerde schuld tellen de schulden en vorderingen tussen overheden onderling niet mee in de schuld van de totale overheid. Voor de subsectoren van de overheid wordt in deze tabel de bijdrage aan de geconsolideerde overheidsschuld weergegeven. De bijdrage van een subsector van de overheid aan de totale overheidsschuld is gelijk aan alle schulden van deze subsector minus de vorderingen op de andere overheidslagen. Hierdoor tellen de in deze publicatie gepresenteerde schuldcijfers van de subsectoren op tot de schuld van de gehele overheid. In de oude berekening van de bijdrage per subsector is een ander uitgangspunt voor de consolidatie gebruikt. Daarbij telde alleen de schuld aan sectoren buiten de overheid mee aan de bijdrage van elke subsector. Hierdoor werd, bijvoorbeeld, de schuldbijdrage van de sociale verzekeringsinstellingen verkeerd geschat. In 2009 neemt de schuldbijdrage van de sociale verzekeringsinstellingen door deze methode toe en die van de centrale overheid af. Andere jaren juist omgekeerd. Dit komt doordat de sociale verzekeringsinstellingen bij het Rijk lenen. Het Rijk moet dit bedrag weer lenen bij andere sectoren. In de oude opzet telde deze schuld mee als schuldbijdrage van het Rijk. In de nieuwe opzet als schuldbijdrage van de sociale verzekeringsinstellingen. Naast de methodewijziging voor de schuldbijdrage zijn de termen EMU-saldo en -schuld vervangen door de termen overheidssaldo en -schuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70796ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70796ned

Overheidssaldo en -schuld van Nederland, uitgesplitst naar overheidslagen en gespecificeerd naar schuldtitels (in mln euro en in % van het BBP).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70796ned

Overheidssaldo en -schuld van Nederland, uitgesplitst naar overheidslagen en gespecificeerd naar schuldtitels (in mln euro en in % van het BBP).