Dataset

Personen met toegekend persoonsgebonden budget (pgb); ultimo kwartaal

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal personen dat ultimo kwartaal een persoonsgebonden budget (pgb) toegekend heeft gekregen door het zorgkantoor voor het zelf inkopen of inhuren van langdurige zorg. Tot 2015 wordt het aantal personen gevolgd dat een pgb toegekend heeft gekregen ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. In deze tabel wordt vanaf 2015 alleen het aantal personen gevolgd dat een pgb toegekend heeft gekregen ten laste van de Wlz. Het pgb is een subsidieregeling waarvan het plafond jaarlijks door het ministerie van VWS wordt vastgesteld. Het aantal personen dat ultimo jaar een pgb toegekend heeft gekregen is gelijk aan het aantal budgethouders (pgb) op ultimo vierde kwartaal van het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers: De kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige kwartaalcijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van het eerste kwartaal van een nieuw verslagjaar, worden de cijfers van alle voorgaande kwartalen definitief.

Wijzigingen per 2 februari 2024: Het voorlopige cijfer over het 4e kwartaal van 2023 is toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Het cijfer over het 1e kwartaal van 2024 wordt in het 2e kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40028NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40028NED

Aantal personen met een toegekend persoonsgebonden budget AWBZ/Wlz

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40028NED

Aantal personen met een toegekend persoonsgebonden budget AWBZ/Wlz