Dataset

Personen met persoonsgebonden budget (pgb); inkomen en huishouden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en het aantal personen dat op peildatum een toegekend persoonsgebonden budget (pgb) heeft voor langdurige zorg. Tot 2015 wordt het aantal personen gevolgd dat een pgb toegekend heeft gekregen ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. In deze tabel wordt vanaf 2015 alleen het aantal personen gevolgd dat een pgb toegekend heeft gekregen ten laste van de Wlz. Het betreft uitsluitend personen die op peilmoment in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het is niet bekend of het pgb daadwerkelijk is ingezet voor het inkopen van zorg.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, inkomensgroep en huishouden. Binnen de MLZ is met ingang van verslagjaar 2015 besloten de gegevens niet meer uit te splitsen naar inkomensgroepen, vandaar dat deze gegevens voor latere verslagjaren ontbreken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2023

  • De cijfers over verslagjaar 2021 zijn definitief gemaakt.
  • Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij een nieuwe publicatie krijgen de cijfers over de voorgaande jaren de definitieve status.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40035NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40035NED

personen toegekend AWBZ/Wlz pgb leeftijd, geslacht, inkomen, huishouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40035NED

personen toegekend AWBZ/Wlz pgb leeftijd, geslacht, inkomen, huishouden