Dataset

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de stand van het aantal personen met aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

  • In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
  • In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
  • Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020.

Status van de cijfers De cijfers vanaf 2020 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31-01-2024 Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens, aanspraken, 2017-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van het jaar 2023 worden in het vierde kwartaal 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85715NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85715NED

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen, bedragen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85715NED

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen, bedragen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland