Dataset

Rijksvaccinatieprogramma; soort vaccinatie, regio (indeling 2023)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 06/29/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit het landelijke vaccinatieregister Præventis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP). Deze tabel is gemaakt voor het RIVM en bevat gegevens over de deelname (vaccinatiegraad) aan het Rijksvaccinatieprogramma uit het verslagjaar 2023. De vaccinatiegraad is het percentage kinderen in een bepaald geboortecohort dat de gewenste vaccinatietoestand volgens het RVP vaccinatieschema heeft bereikt. Dit percentage wordt vastgesteld op verschillende leeftijden (zuigelingen, kleuters, schoolkinderen, adolescenten) en voor verschillende vaccinaties. Vanaf verslagjaar 2022 is vanwege de corona-epidemie geen leeftijdsgrens gebruikt bij vaststelling van de vaccinatiegraad. Dit betekent dat ook vaccinaties die op een later moment werden toegediend zijn meegenomen.

Het RIVM ontvangt sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein doordat kinderen grotendeels al vóór 2022 voor de RVP-vaccinaties zijn uitgenodigd.

Het is belangrijk voorzichtig te zijn bij de interpretatie van verschillen tussen regio’s of gemeenten en verschillen tussen jaren binnen eenzelfde regio of gemeente. Dit kunnen daadwerkelijke verschillen zijn maar ze kunnen ook deels veroorzaakt worden door de mate waarin op regionaal niveau informed consent wordt geregistreerd. De mate van informed consent is niet alleen afhankelijk van de bereidheid van gevaccineerden en/of de ouder(s) om toestemming te geven voor gegevensuitwisseling maar ook van de inspanning van de betreffende JGZ-organisatie(s) om toestemming te verkrijgen en verschilt ook per vaccinsoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 29-06-2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Jaarlijks in de tweede helft van juni of begin juli over het betreffende jaar. Nieuwe jaren worden in een nieuwe tabel gepubliceerd en niet toegevoegd aan deze tabel. De reden voor het publiceren in aparte tabellen is dat elk jaar de meest recente gemeentelijke indeling voor de hele periode vanaf 2006 wordt gebruikt, en de structuur dus anders is.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50117NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50117NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2023)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50117NED

Vaccinatiepercentage, aantal vaccinaties, populatie Soort vaccinatie, regio (gemeentelijke indeling van 2023)