Dataset

COVID-19 Opkomst en vaccinatiegraad basisserie, vaccinatiegraad herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 en vaccinatiegraad coronaprik najaarsronde 2023 per wijk per week

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
 • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

For English, see below

Dit bestand bevat:

 • De cumulatieve opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en COVID-19 vaccinatiegraad basisserie voor personen vanaf 12 jaar en ouder (vanaf 4 januari 2021), de cumulatieve vaccinatiegraad van de herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 voor personen vanaf 12 jaar en ouder (vanaf 19 september 2022) en de vaccinatiegraad voor de coronaprik binnen de najaarsronde 2023 voor personen vanaf 12 jaar en ouder (vanaf 2 oktober 2023) naar wijk, per kalenderweek, per geboortecohort.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

 • Een set records per wijk. Wanneer de opkomst of vaccinatiegraad lager of gelijk aan 5% of groter of gelijk aan 95% is, worden deze wegens mogelijke herleidbaarheid weergegeven als respectievelijk “<=5” of “>=95”. Wanneer in een gemeente in meer dan één wijk minder dan 60 personen wonen, worden het aantal vaccinaties in die wijk wegens mogelijke herleidbaarheid niet getoond en wordt 9999 weergegeven (censuur). Indien in een gemeente één wijk gecensureerd moet worden vanwege lage aantallen inwoners, dan is deze samengevoegd met een naburige wijk op basis van ID-koppelcode, waardoor de kolommen populatie, ‘Coverage_primary_partly’,‘Coverage_primary_completed’,‘Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022’ en ‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’ van beide wijken zijn samengevoegd. Op basis van deze aantallen zijn de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad berekend per wijk (per wijk noemerdata Populatie_merged). Dit bestand wordt iedere vier weken op dinsdag geüpdatet met gegevens van de voorgaande vier weken tot en met de laatste zondag voor de update.

Herkomst van de data: Teller: Vaccinaties geregistreerd in CIMS (COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem ) (https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/privacy), uitgevoerd door de GGD-en, huisartsen en overige uitvoerders. CIMS data omvat alleen gegevens van vaccinaties indien de gevaccineerde toestemming heeft gegeven voor centrale registratie van hun vaccinatie(s) in CIMS. Personen die zijn overleden of geëmigreerd worden uit de teller gehaald. Zij worden ook niet meer meegeteld in historische vaccinatiegraden. Noemer: Aantal inwoners vanaf 12 jaar en ouder (geboren in 2010 of ervoor) naar wijk (Basisregister persoonsgegevens). De noemer wordt eens per kwartaal geüpdatet. Het versienummer van het bestand wordt hiervoor niet aangepast. Huidige noemer: juli 2023.

Beschrijving van de variabelen: Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel wordt gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (data.rivm.nl). Versie 2 update (24 mei 2022):

 • Personen die zijn overleden of geëmigreerd worden uit de teller gehaald.
 • De noemergegevens zijn geüpdatet van december 2021 naar 6 april 2022. Versie 3 update (6 juli 2022):
 • De noemergegevens zijn geüpdatet van 6 april 2022 naar 6 juli 2022.
 • De berekening van de 12 plus populatie is aangepast van 2021 – geboortejaar naar 2022 – geboortejaar. Versie 4 update (17 augustus 2022):
 • Voor alle geboortejaren is de boostervaccinatiegraad van de eerste booster toegevoegd.
 • Voor [Birth_year] “<=1962” is de herhaalprikvaccinatiegraad toegevoegd Versie 5 update (29 november 2022):
 • De vaccinatiegraad van de herhaalprik tegen corona binnen de najaarsronde 2022 is toegevoegd. Deze ronde startte op 19 september 2022. -De boostervaccinatiegraad en de herhaalprikvaccinatiegraad zijn verwijderd omdat de datakwaliteit van deze vaccinatierondes met ingang van de najaarsronde op 19 september 2022 onvoldoende is. Versie 6 update (4 juli 2023):
 • De berekening van de 12 plus populatie is aangepast van 2022 – geboortejaar naar 2023 – geboortejaar. Ook is een recentere noemer gebruikt voor het berekenen van de vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad.
 • Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het toewijzen van het rangnummer van de vaccinaties. Dit heeft enkele verschuivingen in de data tot gevolg. Versie 7 update (24 oktober 2023) -Naamswijziging “Coverage_repeat_vaccination_autumn_round” naar “Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022” -Toevoeging ‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’. Deze vaccinatieronde startte op 2 oktober 2023.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_statistics: Startdatum van de week waarin de COVID-19 vaccinatie is toegediend, cumulatief per kalenderweek vanaf de start van de vaccinatiecampagne op 06-01-2021.

Region_level: Regioniveau waarover wordt gerapporteerd. Deze dataset bevat data op wijkniveau.

Region_code: Wijkcode: wijk indeling gebaseerd op viercijferig postcode van de woonplaats van de patiënt, gecodeerd volgens CBS.

Region_name: Naam van de wijk.

Populatie: Bevolkingscijfers komen uit de Basisregister persoonsgegevens in CIMS, datum: juli 2023.

ID_koppelcode: De koppelcode geeft aan welke wijken met elkaar zijn samengevoegd. Indien in een gemeente één wijk gecensureerd moet worden, dan is deze samengevoegd met een naburige wijk, waardoor de kolommen populatie, ‘Coverage_primary_partly’, ‘Coverage_primary_completed’, ‘Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022’ en ‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’ van beide wijken zijn samengevoegd.

Populatie_merged: Gecombineerde populatieaantallen van wijken met dezelfde ID_koppelcode. Op basis van deze kolom zijn Coverage_primary_partly (vaccinatieopkomst) Coverage_primary_completed (vaccinatiegraad basisserie), ‘Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022’ (vaccinatiegraad herhaalprik binnen de najaarsronde 2022) en ‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’ (coronaprik binnen de najaarsronde 2023) berekend.

Coverage_primary_partly: Cumulatieve vaccinatieopkomst naar wijk, gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat tenminste één dosis COVID-19 vaccin heeft gekregen, gedeeld door het aantal inwoners. De vaccinatieopkomst is gebaseerd op data van CIMS. Op het moment dat er op basis van de bevolkingsaantallen mogelijk herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, dan wordt er 9999 weergegeven. Dit is alleen het geval indien minimaal twee wijken binnen een gemeente 60 inwoners of minder heeft.

Coverage_primary_completed: Vaccinatiegraad basisserie naar wijk, gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat de basis vaccinatieserie heeft afgerond, gedeeld door het aantal inwoners. De vaccinatiegraad is gebaseerd op data van CIMS. ‘Primary completed’ is gedefinieerd als ontvangst van het aanbevolen aantal doses vaccin voor de basisserie. Bij vaccins die geregistreerd zijn met een vaccinatieschema voor de primaire serie van maar één dosis, zoals het Janssen vaccin, wordt de gevaccineerde persoon meegeteld in “Primary_completed”. Op het moment dat er op basis van de bevolkingsaantallen mogelijk herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, wordt er 9999 weergegeven (censuur). Dit is alleen het geval indien minimaal twee wijken binnen een gemeente 60 inwoners of minder heeft.

‘Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022’: Cumulatieve vaccinatiegraad herhaalprik binnen de najaarsronde naar wijk, gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat een herhaalprik tegen corona (basisserie+1, basisserie+2 of basisserie+3 vaccinatie) heeft gekregen vanaf 19 september 2022. De vaccinatiegraad is gebaseerd op data van CIMS. Op het moment dat er op basis van de bevolkingsaantallen mogelijk herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, dan wordt er 9999 weergegeven. Dit is alleen het geval indien minimaal twee wijken binnen een gemeente 60 inwoners of minder heeft.

‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’: Cumulatieve vaccinatiegraad coronaprik binnen de najaarsronde naar wijk, gebaseerd op het cumulatief aantal personen dat een coronaprik heeft gekregen 2 oktober 2023. Dit kan zowel een basisserieprik als een herhaalprik zijn. De vaccinatiegraad is gebaseerd op data van CIMS. Op het moment dat er op basis van de bevolkingsaantallen mogelijk herleidbaarheid zou kunnen ontstaan, dan wordt er 9999 weergegeven. Dit is alleen het geval indien minimaal twee wijken binnen een gemeente 60 inwoners of minder heeft. De vaccinatieopkomst en vaccinatiegraad worden ook gevisualiseerd in kaarten in de landelijke vaccinatie PDF. Deze PDF is te vinden op: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma. Tot 21 maart 2023 werd deze PDF wekelijks gepubliceerd en vanaf 12 april 2023 iedere vier weken. Op data.rivm.nl wordt tevens iedere vier weken een dataset geplaatst met opkomst voor tenminste één COVID-19 vaccinatie en vaccinatiegraad voor een afgeronde basisserie COVID-19 vaccinatie naar gemeente en veiligheidsregio per geboortecohort (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/205d0bf4-b645-4e5b-84bc-f8ec482fd3f3).

Door verbeteringen in brondata en automatiseringsprocessen kunnen correcties plaatsvinden t.o.v. voorgaande publicaties.


COVID-19 attendance and vaccination coverage for basic series, the vaccination coverage for repeat vaccination against corona within the autumn round of 2022 and vaccination coverage for vaccination against corona within the autumn round of 2023, per neighborhood per week

This file contains:

 • The cumulative attendance for at least one COVID-19 vaccination and COVID-19 vaccination coverage for the basic series for persons aged 12 years and older (from 4 January 2021), the cumulative vaccination coverage for the repeat vaccination against corona within the autumn round of 2022 for persons aged 12 years and older (from 19 September 2022) and the cumulative vaccination coverage for vaccination against corona within the autumn round of 2023 (from 2 October 2023) by neighborhood, by calendar week, by birth cohort.

The file is structured as follows:

 • A set of records per neighborhood. When the attendance or vaccination coverage is less than or equal to 5% or greater than or equal to 95%, these are shown as “<=5” or “>=95” respectively due to possible traceability. When less than 60 people live in more than one neighborhood in a municipality, the number of vaccinations in that neighborhood are not shown due to possible traceability and 9999 is displayed (censorship). If one neighborhood in a municipality has to be censored due to low population numbers, then it has been merged with an adjacent neighborhood based on ID-matching code, so that the columns population, 'Coverage_primary_partly','Coverage_primary_completed','Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022' and 'Coverage_ vaccination_autumn_round_2023' of both neighborhoods have been merged. Based on these numbers, the vaccination attendance and vaccination coverage were calculated per neighborhood (per neighborhood denominator data Population_merged). This file is updated every four weeks on a Tuesday with data from the previous four weeks up to and including the last Sunday before the update.

Origin of the data: Numerator: Vaccinations registered in CIMS (COVID Vaccination Information and Monitoring System) (https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/privacy), carried out by the PHSs, general practitioners and other implementers. CIMS data only includes data from vaccinations if the vaccinee has given permission for their vaccination(s) to be centrally registered in CIMS. Persons who have died or emigrated are removed from the numerator, also from historical vaccine coverage estimates. Denominator: Number of residents aged 12 and older (born in 2010 or before) by neighborhood (Basisregister personal data). The denominator is updated once per quarter of a year. The version number of the file is not adjusted for this. Current denominator: July 2023.

Description of the variables: Version: Version number of the dataset. When the content of the dataset is structurally changed (so not the daily update or a correction at record level), the version number will be adjusted (+1) and also the corresponding metadata in RIVM data (data.rivm.nl). Version 2 update (May 24, 2022):

 • Persons who have died or emigrated are removed from the numerator.
 • The denominator data has been updated from December 2021 to April 6, 2022. Version 3 update (July 6, 2022):
 • The denominator data has been updated from April 6, 2022 to July 6, 2022.
 • The calculation of the 12+ population has been adjusted from 2021 – year of birth to 2022 – year of birth. Version 4 update (August 17, 2022):
 • The booster vaccination coverage of the first booster has been added for all birth years.
 • For [Birth_year] “<=1962” the repeat vaccination coverage has been added Version 5 update (November 29, 2022):
 • The vaccination coverage of the repeat vaccination against corona within the autumn round of 2022 has been added. This round started on September 19, 2022. -The booster vaccination coverage and the repeat vaccination coverage have been removed because the data quality of these vaccination rounds is insufficient starting from the autumn round on September 19, 2022. Version 6 update (July 4, 2023)
 • The calculation of the 12+ population has been adjusted from 2022 – year of birth to 2023 – year of birth. A more recent denominator has been used to calculate the vaccination attendance and vaccination coverage as well.
 • The methods used to rank and label the registered vaccinations have been improved, causing some changes in the data. Version 7 update (October 24, 2023)
 • Change of the name of the variable “Coverage_repeat_vaccination_autumn_round” to “Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022”
 • Addition of the variable ‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’. This round started on October 2nd 2023.

Date_of_report: Date and time on which the data file was created by the RIVM.

Date_of_statistics: Start date of the week in which the COVID-19 vaccination was administered, cumulative per calendar week from the start of the vaccination campaign on 06-01-2021.

Region_level: Region level to be reported on. This dataset contains data at neighborhood level.

Region_code: Neighborhood code: neighborhood classification based on the four-digit postal code of the patient's place of residence, coded according to Statistics Netherlands (CBS).

Region_name: Name of the neighborhood.

Populatie: Population figures come from the Personal Records Database in CIMS, date: July 2023.

ID_koppelcode: The ID_matchcode indicates which neighborhoods have been merged with each other. If one neighborhood in a municipality needs to be censored, then this has been merged with an adjacent neighborhood, so that the columns population, 'Coverage_primary_partly', 'Coverage_primary_completed', 'Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022' and ‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’ of both neighborhoods have been merged.

Populatie_merged: Combined population numbers of neighborhoods with the same ID_match code. Based on this column, Coverage_primary_partly (vaccination attendance), Coverage_primary_completed (vaccination coverage basic series), 'Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022' (vaccination coverage repeat vaccination within the autumn round) and 'Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2023' (vaccination coverage repeat vaccination within the autumn round 2023) were calculated.

Coverage_primary_partly: Cumulative vaccination coverage by neighborhood, based on the cumulative number of people who received at least one dose of COVID-19 vaccine, divided by the number of residents. Vaccination attendance is based on data from CIMS. At the moment that traceability could possibly arise based on the population numbers, 9999 will be displayed. This is only the case if at least two neighborhoods within a municipality have 60 inhabitants or less.

Coverage_primary_completed: Vaccination coverage basic series by neighborhood, based on the cumulative number of people who have completed the basic vaccination series, divided by the number of inhabitants. The vaccination coverage is based on data from CIMS. Primary completed is defined as receipt of the recommended number of doses of vaccine for the basic series. For vaccines registered with a primary series vaccination schedule of only one dose, such as the Janssen vaccine, the vaccinated person is counted in “Primary_completed”. At the moment that traceability could possibly arise based on the population numbers, 9999 is displayed (censorship). This is only the case if at least two neighborhoods within a municipality have 60 inhabitants or less.

'Coverage_repeat_vaccination_autumn_round_2022': Cumulative vaccination coverage repeat vaccination within the autumn round by neighborhood, based on the cumulative number of people who received a repeat vaccination against corona (basic series+1, basic series+2 or basic series+3 vaccination) from September 19, 2022. The vaccination coverage is based on data from CIMS. At the moment that traceability could possibly arise based on the population numbers, 9999 will be displayed. This is only the case if at least two neighborhoods within a municipality have 60 inhabitants or less.

‘Coverage_vaccination_autumn_round_2023’: Cumulative vaccination coverage vaccinations within the autumn round by neighborhood, based on the cumulative number of people who received a vaccination against corona (basic series or a repeat vaccination) from October 2nd , 2023. The vaccination coverage is based on data from CIMS. At the moment that traceability could possibly arise based on the population numbers, 9999 will be displayed. This is only the case if at least two neighborhoods within a municipality have 60 inhabitants or less.

The vaccination attendance and vaccination coverage are also visualized in maps in the nationwide vaccination PDF. This PDF can be found at: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/cijfers-vaccinatieprogramma. Until March 21, 2023, this PDF was published weekly and from April 12, 2023 every four weeks. Every four weeks, a dataset is also posted on data.rivm.nl with attendance for at least one COVID-19 vaccination and vaccination coverage for a completed basic series of COVID-19 vaccination by municipality and security region per birth cohort (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/205d0bf4-b645-4e5b-84bc-f8ec482fd3f3).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

csv

CSV Publiek domein

endPoint

Preview