Dataset

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/26/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Energy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit). Deze tabel bevat geen gegevens over warmtepompen die ventilatieretourlucht als warmtebron gebruiken. Vanaf 2022 wordt voor de buitenluchtwarmte-water- en bodemwarmtewarmtepompen het aantal hybride systemen getoond. Met hybride wordt bedoeld een warmtepomp die in combinatie met een aardgasketel werkt. De aardgasketel wordt actief wanneer de warmtevraag niet meer door de warmtepomp alleen kan worden geleverd. Bij het samenstellen van de informatie is gevraagd naar de verkochte warmtepompen waarvan men zeker wist dat deze als hybride worden ingezet. In werkelijkheid kan het aantal hybride warmtepompen hierdoor hoger liggen dan wat er in deze tabel wordt getoond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994

Status van de cijfers: Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021, nader voorlopige cijfers over 2022 en voorlopige cijfers over 2023.

Wijzigingen per 26 april 2024: Voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd. Cijfers over 2022 zijn herzien. Voor warmtepompen die in de jaren 2022 en 2023 in gebruik zijn genomen was het niet mogelijk om op basis van de beschikbare informatie onderscheid naar sector (woningen en utiliteit) te maken. Hierdoor worden de onderwerpen ‘In gebruik genomen warmtepompen’ en ‘In gebruik genomen thermisch vermogen’ van deze jaren als ‘.’ weergegeven. De totalen voor 2022 en 2023 zijn wel beschikbaar.
Cijfers over opgestelde warmtepompen per sector in 2022 zijn licht aangepast. Als gevolg hiervan veranderen ook de energiestromen per sector. Daardoor wijken cijfers in deze tabel licht af van cijfers in Energiebalans; aanbod en verbruik, sector.

Wijzigingen per 14 december 2023: Revisie (2021) en actualisering (2022) van cijfers over het vermeden verbruik van fossiele brandstoffen en vermeden CO2-emissies. Dit gebeurt naar aanleiding van een actualisering van het rendement, het fossiele energieverbruik en de CO2-emissie van de elektriciteitsproductie.

Wijzigingen per 14 november 2023: Cijfers over 2022 verbeterd.

Wijzigingen per 19 april 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van "Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen, 1994-2021". Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar elk jaar in april. Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december. Definitieve cijfers verschijnen in december van het tweede jaar na het verslagjaar.”

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85523NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85523NED

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85523NED

Aantal, vermogen, energiestromen, vermeden verbruik en emissies Bodemwarmte, buitenluchtwarmte, utiliteitsgebouwen en woningen