Dataset

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken, 1985-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel vindt u informatie over het voertuigenbezit van Nederlandse huishoudens naar huishoudkenmerken (stedelijkheidsgraad woongemeente, inkomensklasse en grootte van het huishouden).

Het vervoermiddelenbezit in huishoudens is weergegeven in een ordinale schaal. De reden hiervoor is dat veel huishoudens over meer dan één vervoermiddel beschikken. Om een duidelijker beeld te krijgen van de wijze waarop het vervoermiddelenbezit is geordend, is het raadzaam om alle onderwerpen (de gehele tabel) te selecteren. Bij de nu volgende toelichting is hiervan uitgegaan.

Voorbeeld1: in de kolom onder 'motorrijwiel' in 1999 is vermeld dat 0,2% van de tweepersoonshuishoudens over een motorrijwiel beschikt. Het is echter mogelijk dat deze tweepersoonshuishoudens naast een motorrijwiel ook over één of meer andere vervoermiddelen beschikken. De tabel is zó geordend dat er wél vervoermiddelen in de tweepersoonshuishoudens kunnen voorkomen die rechts van de kolom 'motorrijwiel' staan (dus wél bromfiets, fiets e.d.), maar géén vervoermiddelen die links staan vermeld ( dus niet, één of meer auto's).

Voorbeeld 2: om te berekenen hoeveel tweepersoonshuishoudens over minimaal één auto beschikken mogen de percentages onder de kolommen '1 auto', '2 auto's' en 'Meer dan twee auto's' bij elkaar worden opgeteld. In 1999 had 85,8% van de tweepersoonshuishoudens minimaal één auto in bezit, omgekeerd was 14,2 % van deze huishoudens autoloos (totaal van de kolommen onder 'motorrijwiel' tot en met 'Geen/overige').

Voor aantal huishoudens zie statlinetabel: Historie bevolking.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37458

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37458

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37458

Huishoudens naar voertuigenbezit en achtergrondkenmerken.