Dataset

Rijk; sector overheid, ESR transacties 1996-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen. Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse analyse van de rijksfinanciën: de uitgaven en inkomsten en de mutaties vorderingen en schulden van de sector overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • type rekening volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
  • transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Cijfers t/m 2009 betreffen definitieve gegevens. Cijfers over 2010 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 24 augustus 2011: De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen. De cijfers voor 2009 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60012

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60012

ESR - transacties sector overheid van het Rijk; uitgaven en inkomsten van lopende rekening en kapitaalrekening, mutaties vorderingen en schulden.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60012

ESR - transacties sector overheid van het Rijk; uitgaven en inkomsten van lopende rekening en kapitaalrekening, mutaties vorderingen en schulden.