Dataset

Rijk; financiële positie conform ESR 95 transacties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen. Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de kwartaalanalyse van de rijksfinanciën: de mutaties van de vorderingen en schulden van het rijk in termen van de transacties van het Europees Systeem van Rekeningen 1995.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1999 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Cijfers t/m 2006 betreffen definitieve gegevens. Cijfers vanaf 2007 t/m 2009 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 7 april 2010: De voorlopige cijfers voor 4e kwartaal 2009 en jaar 2009 zijn opgenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70063ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70063ned

Transacties in vorderingen en schulden van het Rijk naar ESR - categorieën.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70063ned

Transacties in vorderingen en schulden van het Rijk naar ESR - categorieën.