Dataset

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar regio (indeling 2022); 2004-2021

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2022. Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2021

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2021. De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2022.

Wijzigingen per 20 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 19 januari 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. In vergelijking met de voorganger van deze tabel (zie paragraaf 3) is de berekeningswijze van de arbeidsmarktpositie van personen veranderd. Hierdoor kunnen er voor de jaren 2007 t/m 2021 marginale verschillen zijn in vergelijking met eerdere versies van deze tabel. Daarnaast is er voor gekozen om de mogelijkheid tot uitsplitsen naar migratieachtergrond in deze nieuwe tabel niet voort te zetten. Op een later moment zal er een additionele tabel verschijnen waarin arbeidsverleden gekruist kan worden met zowel migratieachtergrond als onderwijsniveau, maar waarin het kenmerk regio niet zal worden meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door: Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2023). Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85473NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85473NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85473NED

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam