Dataset

Geregistreerde criminaliteit; politieregio en soort misdrijf, 1994-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Crime
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over door de politie geregistreerde criminaliteit, de gehoorde verdachten en de opgehelderde misdrijven. De cijfers worden gegeven naar soort misdrijf en de politieregio waarin het misdrijf is gepleegd. De aangifte kan in een andere regio hebben plaatsgevonden. De cijfers over gehoorde verdachten worden ook naar geslacht gegeven.

Het soort misdrijf wordt gepresenteerd in een aantal hoofd- en subgroepen.

De geregistreerde misdrijven en gehoorde verdachten worden gerelateerd aan de bevolkingsomvang van 12-79 jaar. De gegevens op landelijk niveau zijn inclusief de gegevens van de Koninklijke Marechaussee en van de landelijke politiediensten. Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het jaar volgend op het verslagjaar.

De tabel is stopgezet op 7 juli 2010. Over de geregistreerde criminaliteit is een nieuwe reeks vanaf 2005 opgenomen in de tabel: Gereg.criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf en politieregio.

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2005

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37932

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37932

Geregistreerde misdrijven en opgehelderde misdrijven (totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar), verdachten en omvang politieregio naar

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37932

Geregistreerde misdrijven en opgehelderde misdrijven (totaal en per 100.000 inwoners 12 - 79 jaar), verdachten en omvang politieregio naar