Dataset

Bodemkwaliteitskaart landelijk gebied ondergronds

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Binnen de provincie Zuid-Holland is in mei 2000 gestart met het project 'Bodem in Beeld 2005'. Het project Bodem in Beeld (BIB) vloeit voort uit de landelijke doelstelling uit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3): 'het landsdekkend in beeld brengen van de bodemkwaliteit in 2005'. Deze doelstelling is in twee onderdelen op te splitsen:

  • het vaststellen van de werkvoorraad bodemsanering (spoor 1);
  • het verkrijgen van inzicht in de diffuse bodemkwaliteit (spoor 2).

Binnen Spoor 2 is door de provincie Zuid-Holland de algemene (diffuse) bodemkwaliteit in kaart gebracht door het opstellen van een provinciedekkende bodemkwaliteitskaart op een uniform basisniveau (Handreiking basisniveau bodemkwaliteitskaarten, d.d. 1 oktober 2003). In het kader van het Project Bodem in Beeld zijn overeenkomsten afgesloten met deelnemende gemeenten waarin is afgesproken dat voor het stedelijk gebied de bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld door de gemeente en de bodemkwaliteitskaart voor het landelijk gebied door de provincie.

De bodemkwaliteitskaart van het landelijk gebied bestaat uit twee series kaarten, een voor de bovengrond en een voor de ondergrond. Deze kaarten geven de ligging van de zones weer en de chemische kwaliteit van de onverdachte gebieden in die zones.

Status: De gepresenteerde bodemkwaliteitskaart voor het landelijk gebied van Zuid-Holland is niet vastgesteld door een bevoegd gezag en heeft dus geen formele status in het kader van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. Het is aan het bevoegd gezag, meestal de gemeenten, om beleidsmatig verder invulling te geven aan de bodemkwaliteitskaart en aan het opstellen van een gemeentelijk grondstromenbeleid.

De hier gepresenteerde dataset bestaat uit drie lagen: 1 - de grens tussen het landelijk en het stedelijk gebied zoals gebruikt binnen BIB 2 - de BKK voor de bovengrond 3 - de BKK voor de ondergrond

Een gecombineerde BKK voor landelijk en stedelijk gebied is nog in de maak.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=bodem%3ABB_BODEMKWALITEIT_LG_ONDERGRONDS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BB_BODEMKWALITEIT_LG_ONDERGRONDS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BB_BODEMKWALITEIT_LG_ONDERGRONDS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/bodem/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BB_BODEMKWALITEIT_LG_ONDERGRONDS feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name ZONE_ nvarchar type Omschrijving van de zone waarin het vlak valt
name GLOBALE_K_ nvarchar type Bodemsoort
name GEWAS nvarchar type Het meest voorkomende landgebruik
name P95GTBGW1 smallint type Toets aan het gebruik 'wonen met tuin' (alleen 1 voldoet)
name P95GTBGW2 smallint type Toets aan het gebruik 'extensief gebruikt openbaar groen' (1 en 2 voldoen)
name GEBIEDSTYP numeric type Het eerste cijfer geeft aan hoe de mediaan (P50) ligt ten opzichte van de streefwaarde, tussenwaarde of interventiewaarde. Het tweede cijfer geeft aan hoe de P95 ligt ten opzichte van de streefwaarde, de tussenwaarde en de interventiewaarde. De P95 is de waarde waar 95% van alle waarnemingen in de populatie (in dit geval de zone) onder liggen.
name GlobalID uniqueidentifier type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bodemkwaliteit ondergronds

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Bodem/Bodem_schone_bodem/MapServer

accessPoint