Dataset

Productiegegevens nijverheid (excl. bouwnijverheid) (1995-2008)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Indexcijfers (2000=100) omzet, orders en productie in de nijverheid (excl. bouwnijverheid) en productieontwikkeling per bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995 Frequentie: stopgezet.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over de verslagmaand december {of het vierde kwartaal of de laatste vierwekelijkse periode van} 2008. Het statistisch onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van januari {of het eerste kwartaal of de eerste vierwekelijkse periode van} 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.

Ten eerste is de basis verlegd van het jaar 2000 naar 2005. Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch herzien. Tot 2009 werd de SBI'93 gebruikt die in 1993 is vastgesteld. In 2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de internationale indelingen ISIC en NACE en daarmee ook van de daarop gebaseerde SBI. Hiermee sluiten deze indelingen beter aan op de bedrijfsactiviteiten van deze tijd.

Bovenstaande betekent dat de SBI-codes van de SBI'93 en SBI 2008 verschillen. Een SBI-code uit de 2008-versie geeft een andere activiteit weer dan dezelfde SBI-code uit de 1993-versie. Ook kan de samenstelling zijn gewijzigd van een activiteitengroep zoals een bedrijfstak of branche.

Om voornoemde redenen is het CBS gestart met een nieuwe tabel vanaf de verslagmaand januari 2009, zie paragraaf 3. Daarnaast zijn alle publicatiereeksen over de periode 2000-2008 omgerekend naar de indeling van SBI 2008 en opgenomen in de nieuwe tabel.

Correctie per 11-12-2008: Om de beschrijving van de Nederlandse economie zo zuiver mogelijk te houden zijn de uitkomsten van de omzetenquête aangepast over de periode januari 2006 - september 2008. Het betreft grotendeels correcties in opgaven van bedrijven in de aardolie-industrie. Ten onrechte waren hier vergoedingen voor loondiensten opgegeven in plaats van industriële omzet. Deze bijstellingen hebben tot gevolg dat de omzetontwikkelingen van 2005 op 2006 niet reëel zijn. De ontwikkelingen van 2006 op 2007 en de ontwikkelingen van 2007 op 2008 zijn wel reëel.

Infoservice: infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2003

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70696ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70696ned

Indexcijfers (2000=100) productie, omzet en orders in de nijverheid (excl. bouwnijverheid) en productieontwikkeling per bedrijfstak.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70696ned

Indexcijfers (2000=100) productie, omzet en orders in de nijverheid (excl. bouwnijverheid) en productieontwikkeling per bedrijfstak.