Dataset

Zorginstellingen; financiële kengetallen naar SBI'93, 2007-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen. Deze ondernemingen worden geheel of gedeeltelijk gefinancierd door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en hebben als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

De ondernemingen(groepen) worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingen(groepen) worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007-2009

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 september 2012: Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81082ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81082ned

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen,thuiszorg,maatschappelijke opvang,vrouwenopvang

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81082ned

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, GGZ,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen,thuiszorg,maatschappelijke opvang,vrouwenopvang