Dataset

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/19/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en provinciaal-gefinancierde jeugdzorg. Dit betreft uitsluitend publiekgefinancierde ondernemingengroepen. De ondernemingengroepen worden ingedeeld naar economische hoofdactiviteit conform de StandaardBedrijfsIndeling (SBI) 2008. Hierbij is sprake van een zogenaamde institutionele invalshoek waarbij alle nevenactiviteiten van de beschouwde ondernemingengroepen worden meegenomen.

Gegevens beschikbaar: 2007-2011.

Status van de cijfers: De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over voorgaande jaren zijn definitief, met uitzondering van de cijfers over 2010 van Jeugdzorg met overnachting en Ambulante Jeugdzorg.

Wijzigingen per 22 oktober 2014: Deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de nieuwe tabel 'Zorginstellingen; financiële kengetallen' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81800NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81800NED

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81800NED

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg