Dataset

Griepvaccinatie naar leeftijd, geslacht en risicogroep:1991-2009.

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de uitkomsten van de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS op vragen rond de griepvaccinatie. Elk jaar vindt 90% van de griepvaccinaties plaats in de maanden oktober en november. Respondenten die in de eerste helft van 1992 (t/m juni)hebben meegedaan aan de enquête zijn gerekend tot het vaccinatiejaar 1991. Deze informatie is beschouwd als de nulmeting: ze geeft de toestand weer vóór in de herfst van 1992 publiciteitscampagnes voor griepvaccinaties zijn begonnen. Voor het vaccinatiejaar 1992 is de vaccinatiegraad berekend uit de respondenten die geënquêteerd zijn in de tweede helft van 1992 en de eerste helft van 1993. Voor de jaren 1993 t/m 2005 is dezelfde methode toegepast. Dus de cijfers voor het jaar 2008 hebben betrekking op personen die tussen juli 2008 en juni 2009 aan de gezondheidsenquête hebben meegedaan. De campagne van de overheid voor het halen van de (gratis) griepprik is met name gericht op de zogenaamde risicogroepen. Tot de risicogroep rekende men in eerste instantie mensen met hart-, vaat-, long,- en nieraandoeningen, diabetespatiënten en in het algemeen mensen met een verlaagde afweer door ziekte of medische behandeling. Op grond van een advies van de gezondheidsraad worden vanaf najaar 1997 alle mensen van 65 jaar of ouder beschouwd als risicogroep voor griep. Daarom zijn de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar of ouder alleen nog vermeld onder risicogroepen. De cijfers vóór 1997 zijn volgens deze herindeling opnieuw berekend. Vanaf 2008 heeft de gezondheidsraad de leeftijdsgrens verder verlaagd naar 60 jaar. Om de continuïteit van de cijfers te handhaven is deze verlaging van de leeftijdsgrens niet in de tabel doorgevoerd. Dus de 60-64 jarigen zijn in deze tabel niet tot de risicogroep gerekend. De cijfers hebben betrekking op personen van 16 jaar of ouder. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • geslacht
  • leeftijdsklasse de kenmerken kunnen zowel voor de risicogroep als voor de niet risicogroep worden onderscheiden.

Gegevens beschikbaar van 1991 tot en met 2009.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2015 Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Recentere cijfers over griepvaccinaties zijn gepubliceerd in de tabel 'Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37471

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37471

Griepvaccinatie Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder Geslacht, leeftijd en risicogroep.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37471

Griepvaccinatie Nederlandse bevolking van 16 jaar of ouder Geslacht, leeftijd en risicogroep.