Dataset

Bedrijven; benchmark, bedrijfsopbrengsten en -kosten, SBI 2008, 2008 - 2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 11/22/2021 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze tabel bevat gegevens over het bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten op basis van responderende bedrijven van de productiestatistiek van het CBS. De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar als gemiddelde per werkzame persoon uitgedrukt in voltijdequivalent (VTE) en als percentrage van de bedrijfsopbrengst van een groot aantal SBI-bedrijfstakken en -branches. De gegevens zijn onderverdeeld in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen.

Gegevens beschikbaar van 2008 tot en met 2010.

Status van de cijfers: De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 11 november 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80348ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80348ned

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80348ned

Bedrijfsgegevens (opbrengsten, lasten, resultaat) en werkzame personen Benchmark-waarden per bedrijfstak en branche (SBI 2008) naar periode