Dataset

Werknemers; loonverdeling naar gesl., leeft. en herk.groepering; 1999-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over alle werknemers die op de laatste vrijdag van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft aantallen werknemers binnen een geselecteerde groep van de Nederlandse bevolking. Met de indeling in loonklassen kan nagegaan worden wat de gemiddelde jaarlonen van deze werknemers waren.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: loonklasse, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, arbeidsperiode, perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006 gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers: Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70899ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70899ned

Werknemers onderverdeeld in loonklassen. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, arbeidsperiode.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70899ned

Werknemers onderverdeeld in loonklassen. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, arbeidsperiode.