Dataset

Mobiliteit van werknemers; AZW (smal), kenmerken mobiliteit, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de kenmerken van mobiliteit binnen, naar en vanaf de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; dit is een samentelling van alle branches in de zorg en welzijn exclusief kinderopvang. De peildatum van de cijfers is de laatste dag van ieder kwartaal, met uitzondering van het 4e kwartaal. In het 4e kwartaal wordt de laatste vrijdag voor Kerst als peildatum genomen. Voor het bepalen van het type mobiliteit wordt de populatie in een kwartaal vergeleken met de populatie in hetzelfde kwartaal één jaar eerder. Indien de werknemer op één van beide peildata niet werkzaam was in zorg en welzijn en op het andere wel, is er sprake van mobiliteit. Hierdoor worden werknemers die niet iedere maand werken in zorg en welzijn, zoals werknemers met een flexibele arbeidsrelatie of werknemers met een nul-urencontract, vaker aangemerkt als mobiel. De cijfers zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS en uitgesplitst naar AZW-branches, land, landsdeel, provincie, RegioPlus-arbeidsmarktregio's en verschillende typen van mobiliteit voor zowel in- als uitstroom. De berekeningen hebben betrekking op hoofdbanen van werknemers. Voor het vaststellen van de regio is uitgegaan van de woongemeente van de werknemer. Voor het vaststellen van de AZW-branches is uitgegaan van de hoofdactiviteit (SBI-code) van het bedrijf waar een werknemer werkzaam is. Dit is mogelijk niet de enige activiteit die een bedrijf ontplooit. Bij de hoofdactiviteit ‘Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn’ (SBI-code: 88999) wordt er tevens rekening gehouden met de cao waaronder de werknemer werkzaam is. Werknemers die vallen onder cao-codes 0004 tot en met 0300 of onder cao-codes 0302 tot en met 8102 worden ingedeeld onder branche ‘Overige Zorg en Welzijn’. De werknemers die onder een andere cao-code vallen worden ingedeeld bij ‘Sociaal Werk (Overig)’. Een volledig overzicht van alle cao-codes is te vinden onder paragraaf 3. In deze tabel worden cijfers gepresenteerd over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn smal. Dit betekent dat cijfers over stromen op de arbeidsmarkt voor de branches in zorg en welzijn breed niet zijn opgenomen (voor een verwijzing naar deze cijfers zie paragraaf 3). De arbeidsmarkt voor zorg en welzijn smal houdt in dat de branche kinderopvang niet wordt meegenomen. Als gevolg hiervan hebben de cijfers over stromen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal betrekking op een andere populatie dan cijfers over zorg en welzijn breed. Cijfers over verschillende populaties worden niet in dezelfde tabel gepubliceerd. De cijfers over de arbeidsmarkt in zorg en welzijn breed worden in een eigen tabel gepresenteerd. Deze tabel is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl (zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: Eerste kwartaal 2010

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn voorlopig. Zolang de cijfers voorlopig zijn kunnen er minimale verschillen optreden. Zowel instroom als uitstroom wordt onderverdeeld naar verschillende categorieën. Bij de indeling in categorieën wordt een rangorde aangehouden. Een werknemer wordt steeds maar in één categorie ingedeeld. Bij instroom wordt de volgende rangorde aangehouden: herintreders, zij-instromers en daarna overig. Bij uitstroom wordt de volgende rangorde aangehouden: uitstroom naar een baan in een overige sector buiten AZW, uitkering, zelfstandige, pensioen en overig. Voor uitstroom naar een uitkering en uitstroom naar zelfstandige en geldt dat informatie met vertraging beschikbaar komt. In dat geval worden werknemers eerst ingedeeld in de op dat moment bekende categorieën. Bij een latere update worden werknemers opnieuw ingedeeld in de categorieën en worden de cijfers bijgesteld.

Wijzigingen per 20 februari 2024: De tabel is aangevuld met cijfers over het 3e kwartaal 2023. Eerdere cijfers zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van nieuwe, recentere bronnen.

Wijzigingen per 23 mei 2023: Uitstroom: pensioen wordt vanaf deze update afgeleid uit een andere bron. Als gevolg hiervan zijn de cijfers over Uitstroom: pensioen beschikbaar tot en met het meest recente kwartaal. De volledige reeks over Uitstroom: pensioen is teruggelegd met minimale verschillen tot gevolg.

Wijzigingen per 7 maart 2023: Als gevolg van een verkeerde bepaling van de hoofdbaan van arbeidsmobiele werknemers is er een discrepantie ontstaan in de ontwikkeling van de werkgelegenheid zoals deze berekend kan worden op basis van de arbeidsmobiliteit, en zoals deze berekend kan worden op basis van de vergelijking van aantallen werknemers. In deze versie van de tabel is de fout hersteld.

Wijzigingen per 21 februari 2023: Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het longitudinaal consistent maken van banen van werknemers. Hierdoor kan het voorkomen dat baanwisselingen niet langer als dusdanig aangemerkt worden en/of kunnen losse banen samengevoegd worden tot één baan. Deze verbetering heeft effect op de cijfers over arbeidsmobiliteit. Ook cijfers over oude jaren zijn (minimaal) bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/24066NED

Arbeidsmobiliteit: werknemers AZW-branches, kenmerken mobiliteit, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/24066NED

Arbeidsmobiliteit: werknemers AZW-branches, kenmerken mobiliteit, regio